Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Thiêng liêng lêr tsang qix, txu qix ntơưv Cuangv trươngx Ba Đinhx
 • 31/03/2017 11:05
 • Tsi has tsangr ntux los sis lus năngs, chaix ntux cuz los sis ntux no, nax hnuz txus 6 tênhz (chaix ntux cuz), 6 tênhz 30 phut (chaix ntux no) haz 21 tênhz tsâus ntux por lênhx uô Lêr tsang, txu qix thiêng liêng, trang tsongs ntơưv Cuangv trươngx Ba Đinhx, tov ntêx Nzang Tsuv tinhx Hôx Chir Minh.
 • Xar Tâm Thăngr cơ banv uô tar 19/19 tiêu chir hur cxiv tsang jêx jos yaz
 • 16/02/2017 13:57
 • Xar Tâm Thăngr (Chư Jut) muôx 2.930 tsêr đrul yangx 13.825 tus nênhs, tsôngv box nênhs tsơưs txir yangx 30%. Uô kangz 5 shông kra cxiv tsang jêx jos yaz, txus nuôr xar tưz cơ banv uô tar 19/19 tiêu chir. Hur ntơư, chor tiêu chir phiv liv tưz lo uô tar sưs li môi trươngx, zos thôngs, chuôz zis pluôs, zor zux, y têr...
 • Jos Đ’Ru hnuz nuôr
 • 15/12/2016 11:26
 • Jos Đ’Ru, thix trânr Đăk Mâm (Krông Nô) muôx 195 chuôz zis, đrul jê 900 tus nênhs, hur ntơư, phênhv ntâu zos minhx cxưx M’nông.
 • Nênhs M’nông xar Quangv Tinr tuôr truôx banv săc minhx cxưx
 • 01/12/2016 09:58
 • Xar Quangv Tinr (Đăk R’lâp) muôx 1.963 lênhx nênhs M’nông, txir 17,28% chor nênhs, nhoz tox tsongs ntơưv 4 jos: Ol Bu Tung, Bu Đach, Đăk K’liêng haz Bu Bir. Iz fangz zov chênhr cxiv tsang luz nênhx chuôz zis truôx, vangv mênhx, nênhs M’nông sâuv thangx tsangv nuôr tsinhv trâu saz tuôr truô banv săc văn hoar ntơưv zus minhx cxưx.
<< <  9  10  11  12  13  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.