Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Hlôngr tsangr jông uô kôngz lông nhoz Chư K’nia
 • 24/08/2017 11:02
 • Xar Chư K’nia (Chư Jut) nhis nuôr muôx yangx 1.700 tsêr, 8.000 tus nênhs; tiv zix zos nênhs Zir, Nungx, Nduôr, Môngz nhoz. Iz făngz trâu saz uô nox uô hâuk, ntâu chuôz zis pêx xinhv tưz pâuz uô trơưs khoa hocx cir thuôx, cxiv tsang ntâu mô hinhx chos kôngz, zus tsax huv, muôx grê.
 • Shông ntâu uô ar tsov sâuv thangx angr cach mangx
 • 17/08/2017 10:15
 • Hôix Nênhs chiênr lâul binh xar Đăk R’tih (Tui Đưc) muôx 118 hôix viên; hur ntơư, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs muôx 99 đôngx chir, 70% hôix viên zos nênhs ntâu shông.
 • Chi az chor ar tsov thương “tanx tangz sis tsi phêr”
 • 28/07/2017 09:46
 • Tror lus uô kangz ntâus tsangv tangs, chor nênhs tuz tros sâuv thangx tsangv xênhr tsinhr phat hui phâmv tsât Bôx đôix Zơưv Côngz Hôx hur uô nênhx cxuô hnuz haz uô trơưs lus Lâul Hôx kra: “Thương binh tanx tangz sis tsi phêr”. Tsi nhoz tos, cangr qơưx pangz ntơưv têz qơưs, chor thương binh, nênhs chinhr sach trâu saz uô nox uô hâuk; uô nênhx shir phangz, muôx jul cênhz tuz nhuôs haz muôx ntâu pangz mangx tsuô tsôngv langx. Chor nênhs ntơư tưz zos chor ar tsov chi az chia cxênhx hluôs cơưv shuv.
 • Jos Bu N’Jang hlôngr yaz
 • 13/07/2017 10:31
 • Jos Bu N’Jang, xar Trươngx Xuân (Đăk Song) nhis nuôr muôx 220 tsêr, 970 tus nênhs, tiv zix mas tsôngv M’nông, Chu, Cao Lan, Ê đê… nhoz.
 • Đăk D’rông trâu saz cxiv tsang jêx jos yaz
 • 06/07/2017 14:37
 • Xar Ðăk D’rông (Chư Jut) muôx 3.300 tsêr đrul 15.093 tus nênhs, tsôngv nênhs tsơưs txir 85%. Uô kangz 5 shông kra Tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz, txus nuôr xar tưz uô tar 11/19 chiv tiêu. Hur ntơư, chor tiêu chir tưz uô tar zos y têr, thuiv lơix, an ninh tsâtx tưx xar hôix, văn hoar, pangx tênhz, chuôz zis pluôs...
 • Jas Hnuz Bor chir cach mangx Viêtx Nam 21/6: Baor chir cênhz đrul tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs
 • 22/06/2017 10:09
 • Chor shông đhâu, ntâu ânr phâmv bor in lo phaiz khôngz tsuô chor trôngx qơư tox saz, thangx tsangv txov nhêv tiv zix, thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs sưs li: Bor minhx cxưx haz phuôv tsangr; Tapx chir minhx cxưx (WBPX); Chuên đêx “Minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox saz” ntơưv bor xur mông (Thông tânr sar Viêtx Nam); Chuên đêx “Minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox saz” ntơưv bor Taix nguên haz Môi trươngx (Bôx Taix nguên haz Môi trươngx); Bor shênhv pangz tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs (Bor Đăk Nông)…
 • Hnuz chaix ntux cuz ntơưv nhuôs zâu minhx cxưx nênhs tsơưs
 • 01/06/2017 10:20
 • Chaix ntux cuz zos six chia chor nhuôs zâu uô si uô kangz iz sh ông cơưv shuv. Tangz sis ntơưv chor thangx tsangv nhoz đêz nhoz tuz, nhuôs zâu minhx cxưx nênhs tsơưs, nuôr tsinhv zos six chia chor cưr cênhz nav txir môngl uô lax uô têz, tsês six hơưv pangz nav txir…
<< <  8  9  10  11  12  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.