Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz muôx kangz hâu ntâu
 • 08/10/2020 14:00
 • Đhâu 10 shông ntâu uô Tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz, xênhr Đăk Nông tưz muôx 22 xar lo huv jêx jos yaz; cơ sơv hax tângx ziv nuz ziv phuôv tsangr; y têr - zor zux ziv nuz ziv hlôngr yaz lus tsât haz lươngs, cuôr phongx an ninh lo bov đamv, luz nênhx ntơưv Pêx xinhv tâu jông đuô, tiv zix mas thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs, nhoz tuz, đêz; tsi yuôr luz xar tưs lo hur kangz 5 tiêu chir jêx jos yaz...
 • Sănr sangx trâu shông cơưv yaz
 • 03/09/2020 10:37
 • Xâuk kangz shông cơưv 2019 – 2020, yãng 94% nhuôs zâu 5 shông cơưv tar tsangz cxênhx mâmx non tưz pâuz thangv pêv ntâu. Yangx 92,57% shuv xinhz tiêuv hocx lo ndê lơp.
 • Trâu saz bangx trâu shông cơưv yaz
 • 27/08/2020 14:35
 • Trơưs cêr hoaix ntơưv WPBX xênhr, cxuô cxênhx cơưv zuôr môngl cơưv nzur hlo trâu nuz 1/9, krêz shông cơưv yaz trâu nuz 5/9.
 • Cư Jut sir jul phangx tangr moz Covid-19
 • 06/08/2020 11:19
 • Đrul tinh thânx “tangr moz li tangr nênhs fêv’, hênhx Cư Jut tưz haz tangz tov kra uô iz tuôv cxix chor tsưr ziv cxênhz seiz, phangx tangr moz Covid-19.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.