Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Thanh niên chos ntông trơưs lus Lâul kra
 • 21/05/2020 14:46
 • Thâuv tsinhv nhoz, Lâul Hồ tsinhr đênhr saz haz kruôz hu Pêx xinhv trâu saz chos ntông, tuôr maux njuôz tsuô têz qơưs, por vêv môi trươngx chiax nhoz.
 • Chiênr binh lâul cênhz đrul kuz tsêr thiz oz
 • 29/04/2020 15:25
 • Zos chor tuz tros tưz ntâus tsangv hur jas ntâus tir Mir, ntâus tsangv thôngz kangz ntux..., uô kangz tror lus tsêr, ntâu chiênr binh lâul nhoz kâuv têz tưz tsir tuôx Đăk Nông nhoz, uô hnox haz zos kuz tsêr thiz oz ntơưv zus.
 • Đăk Nông txus cheix bơ sar tưz tsi lov jêv
 • 23/04/2020 14:39
 • Đăk Nông nhis hnuôr muôx yangx 2.800 ha bơ; hur ntơư, chor angr chos bơ chuên canh jê 800 ha, chos siz shơư muôx li 2.000 ha. Ntông bơ muôx jê 25% angr chos ntông hnox txir sâuv thangx tsangv xênhr. Bơ sâu fênhx đrăngz lo txix 10-15 tênhr/ha.
 • Tuy Đưc chênhr phangx tangr ntux kruôr
 • 05/03/2020 10:26
 • Hênhx Tuy Đưc nhis hnuôr muôx 4.118 ha angr chos kôngz zos: 366 ha blêx lax, 3.849 ha kôngz công nghiêps haz 596 ha kôngz lur hnôngz nhôngl.
 • Tai nans zos thôngs-Moz yangx ntơưv chor nênhs nhoz chia
 • 27/02/2020 15:28
 • Trơưs thôngr cê ntơưv Ban An toanx zos thôngs xênhr, hur shông 2019, tangs nro xênhr muôx 84 chuôv tai nans zos thôngs, uô 51 lênhx nênhs tuôs, 73 lênhx mangl moz, cxuôv hav nhangx xangv pôngz muôx 1,037 tiv nhiax.
 • Chênhr phangx tangr kruôr tsuô kôngz lông
 • 20/02/2020 13:43
 • Ntâu hli tsi lus nangs, ntux kruôr ntêr, tinhx tsangs ntux kruôr ziv hnuz ziv hênhr ntơưv tangs nro cxuô hênhx haz đrôngl sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông.
 • Tâm Thắng tuôr tsês nghêx ntul ntâuz txaix
 • 13/02/2020 10:30
 • Trơưs zơưv Trần Thế Quang, Tsuv tinhx WBPX xar Tâm Thắng (Cư Jut), sâuv thangx tsangv xar nhis hnuôr muôx jê 40 tix vi pâuz ntul ntâuz txaix, nhoz tox tsongs ntơưv 4 jos: Trum, Nui, Êa Pô, Buôr.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.