Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nênhs kôngz xar Đăk N’Drung trâu saz phuôv tsangr cinh têr
 • 13/04/2017 14:15
 • Xar Đăk N’Drung (Đăk Song) muôx 2.832 tsêr đrul yangx 12.172 tus nênhs, tsôngv minhx cxưx nênhs tsơưs txir yangx 70%. Chor shông đhâu, đrul pangz ntơưv chinhr cuênx cxuô cxênhx, cxuô nganhx tsưc năng, pêx xinhv sâuv thangx tsangv xar tsinhr trâu saz uô nox uô hâuk phuôv tsangr chuôz thênhx.
 • Txus hnuz Hơưv Zơưv Côngz Hungx Vương shông 2017: Cuânx thêv di tich Đênx Hungx
 • 07/04/2017 14:56
 • Cuânx thêv di tich Đênx Hungx muôx: Thangx tsangv trôngz Hungx (Trôngz Hluz hlo) zos qơư côngv xinhz tox Trôngz, côngv chor Phuôz teik Hungx haz pux nhuôs, cênhz chor thơưx tuz tros muôx: Đênx đrangs kangz, Đênx hur đrăngz, Đênx pêv luôs (sâuv hâur trôngz), njăng Hungx Vương, Ndix jê thêx, đênx kror đêx, tsuôx Thiên Cuang.
 • Thiêng liêng lêr tsang qix, txu qix ntơưv Cuangv trươngx Ba Đinhx
 • 31/03/2017 11:05
 • Tsi has tsangr ntux los sis lus năngs, chaix ntux cuz los sis ntux no, nax hnuz txus 6 tênhz (chaix ntux cuz), 6 tênhz 30 phut (chaix ntux no) haz 21 tênhz tsâus ntux por lênhx uô Lêr tsang, txu qix thiêng liêng, trang tsongs ntơưv Cuangv trươngx Ba Đinhx, tov ntêx Nzang Tsuv tinhx Hôx Chir Minh.
 • Xar Tâm Thăngr cơ banv uô tar 19/19 tiêu chir hur cxiv tsang jêx jos yaz
 • 16/02/2017 13:57
 • Xar Tâm Thăngr (Chư Jut) muôx 2.930 tsêr đrul yangx 13.825 tus nênhs, tsôngv box nênhs tsơưs txir yangx 30%. Uô kangz 5 shông kra cxiv tsang jêx jos yaz, txus nuôr xar tưz cơ banv uô tar 19/19 tiêu chir. Hur ntơư, chor tiêu chir phiv liv tưz lo uô tar sưs li môi trươngx, zos thôngs, chuôz zis pluôs, zor zux, y têr...
<< <  1  2  3  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lượng người tham gia BHYT toàn tỉnh tính đến ngày 31/12/2016, đạt 81%, vượt 2,5% so với chỉ tiêu theo Nghị quyết 1167 của Thủ tướng Chính phủ.

* Lah rnoh bu nuyh rvăt Sam bŭt n’kar săk y tế tâm lam n’gor kơp ntơm lơ 31/12/2016, gĕh kan 81%, lơ 2,5% đah nau nchră đă kan Nau jrŭ 1167 bơh Thủ tướng Chính phủ.

* Zos chor nênhs tuôx côngv BHYT tangs nro xênhr xangv txus hnuz 31/12/2016, lo 81%, yangx 2,5% so li chiv tiêu trơưs Nghis cuêt 1167 ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv.