Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Shông ntâu uô ar tsov sâuv thangx angr cach mangx
 • 17/08/2017 10:15
 • Hôix Nênhs chiênr lâul binh xar Đăk R’tih (Tui Đưc) muôx 118 hôix viên; hur ntơư, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs muôx 99 đôngx chir, 70% hôix viên zos nênhs ntâu shông.
 • Chi az chor ar tsov thương “tanx tangz sis tsi phêr”
 • 28/07/2017 09:46
 • Tror lus uô kangz ntâus tsangv tangs, chor nênhs tuz tros sâuv thangx tsangv xênhr tsinhr phat hui phâmv tsât Bôx đôix Zơưv Côngz Hôx hur uô nênhx cxuô hnuz haz uô trơưs lus Lâul Hôx kra: “Thương binh tanx tangz sis tsi phêr”. Tsi nhoz tos, cangr qơưx pangz ntơưv têz qơưs, chor thương binh, nênhs chinhr sach trâu saz uô nox uô hâuk; uô nênhx shir phangz, muôx jul cênhz tuz nhuôs haz muôx ntâu pangz mangx tsuô tsôngv langx. Chor nênhs ntơư tưz zos chor ar tsov chi az chia cxênhx hluôs cơưv shuv.
 • Jos Bu N’Jang hlôngr yaz
 • 13/07/2017 10:31
 • Jos Bu N’Jang, xar Trươngx Xuân (Đăk Song) nhis nuôr muôx 220 tsêr, 970 tus nênhs, tiv zix mas tsôngv M’nông, Chu, Cao Lan, Ê đê… nhoz.
 • Đăk D’rông trâu saz cxiv tsang jêx jos yaz
 • 06/07/2017 14:37
 • Xar Ðăk D’rông (Chư Jut) muôx 3.300 tsêr đrul 15.093 tus nênhs, tsôngv nênhs tsơưs txir 85%. Uô kangz 5 shông kra Tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz, txus nuôr xar tưz uô tar 11/19 chiv tiêu. Hur ntơư, chor tiêu chir tưz uô tar zos y têr, thuiv lơix, an ninh tsâtx tưx xar hôix, văn hoar, pangx tênhz, chuôz zis pluôs...
 • Jas Hnuz Bor chir cach mangx Viêtx Nam 21/6: Baor chir cênhz đrul tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs
 • 22/06/2017 10:09
 • Chor shông đhâu, ntâu ânr phâmv bor in lo phaiz khôngz tsuô chor trôngx qơư tox saz, thangx tsangv txov nhêv tiv zix, thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs sưs li: Bor minhx cxưx haz phuôv tsangr; Tapx chir minhx cxưx (WBPX); Chuên đêx “Minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox saz” ntơưv bor xur mông (Thông tânr sar Viêtx Nam); Chuên đêx “Minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox saz” ntơưv bor Taix nguên haz Môi trươngx (Bôx Taix nguên haz Môi trươngx); Bor shênhv pangz tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs (Bor Đăk Nông)…
 • Hnuz chaix ntux cuz ntơưv nhuôs zâu minhx cxưx nênhs tsơưs
 • 01/06/2017 10:20
 • Chaix ntux cuz zos six chia chor nhuôs zâu uô si uô kangz iz sh ông cơưv shuv. Tangz sis ntơưv chor thangx tsangv nhoz đêz nhoz tuz, nhuôs zâu minhx cxưx nênhs tsơưs, nuôr tsinhv zos six chia chor cưr cênhz nav txir môngl uô lax uô têz, tsês six hơưv pangz nav txir…
<< <  1  2  3  4  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn toàn tỉnh tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Trong đó, có 98% tổ hoạt động tốt, khá, còn lại là trung bình, không có tổ hoạt động yếu kém.

* Lah rnoh gĕh krem prăk n’hanh dơi manh prăk tâm lam n’gor ta Ntŭk Wâl prăk Yơh ndi Bon lan n’gor. Tâm nĕ, gĕh 98% mpôl pah kan uĕh, măn dưn, hôm e nĕ lah trung bình, mô gĕh mpôl pah kan mô blau.

* Zos chor tuv xir por haz txaik pênhr sâuv thangx tsangv tangs nro xênhr ntươv Chi nhanhr Ngân hangx Chinhr sach Xar hôix xênhr. Hur ntơư, muôx 98% tuv hoatx đôngx jông, huv, yuôr chor zos trung binhx, tsi muôx tuv hoatx đôngx tsi jông.