Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Hlôngr yaz xar jêx jos yaz Ðăk R’la
 • 25/11/2021 10:09
 • Xar Ðăk R'la muôx 9.279 ha angr tưx nhiên, yangx 12.500 lênhx nênhs uô nênhx nhoz ntơưv 12 jos; hur ntơư tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs txir muôx 19%.
 • Nâm N’đi trâu saz cxiv tsang jêx jos yaz
 • 11/11/2021 09:59
 • Xar Nâm N’đir (Krông Nô) muôx 8 luz jos đrul 2.093 tsêr, yangx 9.500 lênhx nênhs; minhx cxưx nênhs tsơưs txir muôx 65%. Đhâu 10 shông ntâu kra cxiv tsang jêx jos yaz, txus nuôr xar tưz uô tar 15/19 tiêu chir. Hur ntơư, chor tiêu chir phiv liv tưz uô tar xưs li: Cui hoaix, zos thông, thuiv lơis, pangx tênhz, thu nhâx…
 • Quảng Phú sir jul cxiv tsang hax tângx cinh têr-tsôngv langx
 • 27/10/2021 15:04
 • Xar Quảng Phú (Krông Nô) muôx 8 luz jos, tiv zix mas zos tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs xưs li M’nông, Ê đê, Môngz, Chu, Zir… uô nênhx nhoz. Đảng bôx, chinhr cuênx haz Pêx xinhv xar xac đinhs cxiv tsang hax tângx cinh têr-tsôngv langx hur Tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz zos hâux lưv zov chênhr. Ntơưv chor pênhr Têz qơưs pangz, pêx xinhv tsês angr, yưv đăngs jul, nhiax txas, hax tângx cinh têr-tsôngv langx ntơưv Quảng Phú tangz tov ziv nuz ziv phuôv tsangr, pangz mangx jông luz nênhx haz uô nox ntơưv pêx xinhv.
 • Txuv chênhr phangx môi trươngx hur cxiv tsang jêx jos yaz
 • 21/10/2021 10:11
 • Xangv txus hli 8/2021, tangs nro xênhr muôx 29/60 xar lo huv jêx jos yaz (NTM). Fênhx đrăngz iz xar sâuv thangx tsangv xênhr lo 15,7 tiêu chir NTM. Hur ntơư muôx 41/60 xar lo tiêu chir sur 17 lus môi trươngx haz an toanx thưx phâmv, lo 68,3%.
 • Cxiz chênhr kra uô hâux lưv kra nghêx haz zaiv cêr nuv uô
 • 14/10/2021 14:57
 • Uô trơưs Nghis cuêt Đaix hôix đaix biêuv Đảng bôx xênhr jas tiv XII, ntu 2020-2025 (Nghis cuêt xur 01/NQ-TU ntơưv Xênhr wiv), Nghis cuêt xur 110/NQ-HĐND ntơưv HĐND xênhr yangz đhâu Cêr hoaix phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx 5 shông ntu 2021-2025, WBPX xênhr ban hanhx Cêr hoaix uô trơưs hâux lưv kra nghêx, zaiv cêr nuv uô xênhr Đăk Nông ntu 2021-2025 (hu tăt zos Cêr hoaix xur 103).
 • Buôn Choah sir jul cxiv tsang jêx jos yaz
 • 07/10/2021 17:03
 • Xar Buôn Choah (Krông Nô) muôx yangx 610 chuôz zis đrul muôx li 3.250 lênhx nênhs, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs txưr muôx li 70%. Uô kangz 10 shông ntâu kra Tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz, txus nuôr xar tưz uô tar 14/19 tiêu chir.
 • Tsôngv box jos 10, xar Đăk Wer txu pluôl truôx đrênhk
 • 30/09/2021 16:50
 • Jos 10, xar Đăk Wer (Đăk R’lâp) muôx 110 tsêr, yangx 500 lênhx nênhs. Hur ntơư, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs Hoa, Zir muôx jê 60%. Txu chuôz zis pluôl zos iz hur chor chiv tiêu zov chênhr hur cxiv tsang cinh têr, tsôngv langx ntơưv jos.
 • Krông Nô zov chênhr cxiv tsang sanv phâmv kôngz đax trưng
 • 23/09/2021 11:06
 • Uô trơưs Nghis cuêt Đaix hôix Đảng bôx xênhr Đăk Nông jas tiv XII, ntu 2020-2025 haz Tsangz cxênhx hanhx đôngx xur 21 ntơưv Xênhr wiv lus uô trơưs Nghis cuêt Đaix hôix tangs têz qơưs jas tiv XIII ntơưv Đảng, hênhx Krông Nô tưz tox tsongs khai thac tiêmx năng, qơư ntang lus điêux ciêns tưx nhiên, phuôz chuô, đêx angr. Hênhx sir jul uô trơưs mux tiêu cxiv tsang sanv phâmv kôngz lông đax trưng chia phuôv tsangr cinh têr kôngz lông. Zos făngz môngl yaz chia pêx xinhv txu pluôs truôx đrênhk.
 • Tsôngv box jos 15 xar Ðăk Drông truôx qơư nhoz yaz
 • 08/09/2021 10:57
 • Shông 2018, xar Ðăk D'rông (Cư Jut) tưz pangz qơư nhoz ghep 75 chuôz zis tsôngv box nênhs tsơưs Zir, Chu, Môngz ntơưv chor xênhr Kâuv têz tuôx tangz tov nhoz lax têz jê hangr jôngr, lus nhoz ntơưv thangx qơư nhoz yaz thuôx jos 15.
 • Nênhs kôngz Nâm N’đir uô nox muôx kangz hâu
 • 26/08/2021 14:46
 • Xar Nâm N’đir (Krông Nô) nhis nuôr muôx li 4.100 ha angr chok kôngz công nghiex haz kôngz lur nôngz nhôngl. Hur ntơư, muôx jê 1.200 ha angr chok kôngz xưs li blêx, kos laz, poz cưs…
 • Đăk Nông muôx 41 sanv phâmv OCOP
 • 19/08/2021 11:13
 • Tsangz cxênhx "Iz xar iz sanv phâmv" (OCOP) lo kra uô tưz yơưz tơưv tiêmx năng, qơư muôx jul ntơưv cxuô trôngx qơư lus đax sanv, nganhx nghêx jêx jos cênhz qơư ntang lus điêux ciêns uô nox, thangx tsangv nguên liêus.
 • Đoanx viên thanh niên xung cich tangr moz covid-19
 • 11/08/2021 16:10
 • Uô ntêx muôx phuôv vangv ntâu ntơưv cangz moz Covid-19, cênhz đrul ntâu chor lưx lươngs, pangz đoanx viên, thanh niên (ĐVTN) sâuv thangx tsangv sênhr uô muôx tinh thânx xung cich, tinhx nguêns hur hâux lưv phangx, tangr moz bâuv ntâu hinhx thưc.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.