Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Jos Ea S’nô iz trux hlang đhâu pluôs
 • 05/07/2018 14:24
 • Jos Ea S’nô, xar Ðăk D’rôx (Krông Nô) nhis nuôr muôx 312 tsêr, yangx 1.230 tus nênhs, tsôngv Nduôr, Zir, Thair, Mênhx Jênhx, Chu txir yangx 70%.
 • Nênhs kôngz jos Bu Pah ntâu zangv hoar cơ câur kôngz lông
 • 22/06/2018 10:23
 • Lo cxuô cxênhx chinhr cuênx trôngx qơư pangz lus cir thuôx, nôngz kôngz nôngz tsax, đâux tư cơ sơv has tângs chia phuôv tsangr uô nox uô hâuk, pêx xinhv nhoz jos Bu Pah, xar Trươngx Xuân (Đăk Song) tưz phat hui tinh thânx gruôl, trâu saz uô nox uô hâuk, ntâu zangv hoar kôngz lông.
 • Xar Đăk P’lao txuôs nzir sir jul cxiv tsang yêx jos yaz
 • 24/05/2018 13:57
 • Xar Đăk P’lao (Ðăk Glong) muôx 5 jos đrul 750 tsêr, 3.100 tus nênhs; hur ntơư minhx cxưx nênhs tsơưs txir 85%. Nuôr zos xar txov nhev tiv zix, lo txangr lus nhoz shông 2010, cơ sơv has tângx, cinh têr muôx ntâu txov nhev.
 • Thuânx Hanhx trâu saz cxiv tsang luz nênhx yaz
 • 10/05/2018 14:52
 • Lo Têz qơưs đâux tư cơ sơv hax tângx li cêr, pangx tênhz, tsêr cơưv, tramx y têr…, pêx xinhv xar (Ðăk Song) tưz trâu saz yưv công, tsês angr uô cêr, pangs đêx… chia pangz mangx nhu câux tsinhz tas haz mux tiêu cxiv tsang jêx jos yaz.
 • Xar Đăk Săk uô tar Tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz
 • 03/05/2018 14:55
 • Lo zov chênhr, đâux tư ntơưv cxuô cxênhx chinhr cuênx cênhz côngv têk pangz đangs hul ntơưv pêx xinhv, txus nuôr xar Đăk Săk (Đăk Mil) tưz cơ banv uô tar 19/19 tiêu chir hur Tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz.
 • Tsôngv box M’nông jos Pi Nao côngv saz cxiv tsang nênhx yaz
 • 19/04/2018 13:48
 • Zos Pi Nao, xar Nhân Ðaox (Ðăk R’lâp) muôx 95 tsêr, 420 tus nênhs; hur ntơư nênhs M’nông txir 98%. Đrul pangz ntơưv cxuô cxênhx, chinhr cuênx trôngx qơư, tsôngv box ntơưv nuôr tưz los six trâu saz, zov chênhr cơưv shuv cir thuôx, đâux tư uô nox uô hâuk, cxangz nzir năng suât kôngz lông, tsax zus.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.