Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Xar Tâm Thăngr cơ banv uô tar 19/19 tiêu chir hur cxiv tsang jêx jos yaz
  • 16/02/2017 13:57
  • Xar Tâm Thăngr (Chư Jut) muôx 2.930 tsêr đrul yangx 13.825 tus nênhs, tsôngv box nênhs tsơưs txir yangx 30%. Uô kangz 5 shông kra cxiv tsang jêx jos yaz, txus nuôr xar tưz cơ banv uô tar 19/19 tiêu chir. Hur ntơư, chor tiêu chir phiv liv tưz lo uô tar sưs li môi trươngx, zos thôngs, chuôz zis pluôs, zor zux, y têr...
  • Jos Đ’Ru hnuz nuôr
  • 15/12/2016 11:26
  • Jos Đ’Ru, thix trânr Đăk Mâm (Krông Nô) muôx 195 chuôz zis, đrul jê 900 tus nênhs, hur ntơư, phênhv ntâu zos minhx cxưx M’nông.
  • Nênhs M’nông xar Quangv Tinr tuôr truôx banv săc minhx cxưx
  • 01/12/2016 09:58
  • Xar Quangv Tinr (Đăk R’lâp) muôx 1.963 lênhx nênhs M’nông, txir 17,28% chor nênhs, nhoz tox tsongs ntơưv 4 jos: Ol Bu Tung, Bu Đach, Đăk K’liêng haz Bu Bir. Iz fangz zov chênhr cxiv tsang luz nênhx chuôz zis truôx, vangv mênhx, nênhs M’nông sâuv thangx tsangv nuôr tsinhv trâu saz tuôr truô banv săc văn hoar ntơưv zus minhx cxưx.
<< <  1  2  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, bậc mầm non có 18 trường, bậc tiểu học có 44 trường, bậc THCS có 28 trường và bậc THPT có 9 trường đạt chuẩn.

* Lah rnoh wâl sam bŭt kơp di uĕh tâm bri dak tâm lam n’gor. Tâm nĕ, wâl sam bŭt ân kon se jê nti gĕh 18 wâl, wâl sam bŭt nti gưl I gĕh 44 wâl, gưl II gĕh28 wâl sam bŭt n’hanh wâl sam bŭt gưl III gĕh 9 wâl sam bŭt.

* Zos chor tsêr ntơưr lo huv têz qơưs sâuv thangx tsangv xênhr. Hur ntơư, cxênhx mâmx non muôx 18 tsêr, cxênhx I muôx 44 tsêr, cxênhx II muôx 28 tsêr haz cxênhx III muôx 9 tsêr lo huv.