Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Jas Hnuz Bor chir cach mangx Viêtx Nam 21/6: Baor chir cênhz đrul tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs
 • 22/06/2017 10:09
 • Chor shông đhâu, ntâu ânr phâmv bor in lo phaiz khôngz tsuô chor trôngx qơư tox saz, thangx tsangv txov nhêv tiv zix, thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs sưs li: Bor minhx cxưx haz phuôv tsangr; Tapx chir minhx cxưx (WBPX); Chuên đêx “Minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox saz” ntơưv bor xur mông (Thông tânr sar Viêtx Nam); Chuên đêx “Minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox saz” ntơưv bor Taix nguên haz Môi trươngx (Bôx Taix nguên haz Môi trươngx); Bor shênhv pangz tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs (Bor Đăk Nông)…
 • Hnuz chaix ntux cuz ntơưv nhuôs zâu minhx cxưx nênhs tsơưs
 • 01/06/2017 10:20
 • Chaix ntux cuz zos six chia chor nhuôs zâu uô si uô kangz iz sh ông cơưv shuv. Tangz sis ntơưv chor thangx tsangv nhoz đêz nhoz tuz, nhuôs zâu minhx cxưx nênhs tsơưs, nuôr tsinhv zos six chia chor cưr cênhz nav txir môngl uô lax uô têz, tsês six hơưv pangz nav txir…
 • Nênhs kôngz xar Đăk N’Drung trâu saz phuôv tsangr cinh têr
 • 13/04/2017 14:15
 • Xar Đăk N’Drung (Đăk Song) muôx 2.832 tsêr đrul yangx 12.172 tus nênhs, tsôngv minhx cxưx nênhs tsơưs txir yangx 70%. Chor shông đhâu, đrul pangz ntơưv chinhr cuênx cxuô cxênhx, cxuô nganhx tsưc năng, pêx xinhv sâuv thangx tsangv xar tsinhr trâu saz uô nox uô hâuk phuôv tsangr chuôz thênhx.
 • Txus hnuz Hơưv Zơưv Côngz Hungx Vương shông 2017: Cuânx thêv di tich Đênx Hungx
 • 07/04/2017 14:56
 • Cuânx thêv di tich Đênx Hungx muôx: Thangx tsangv trôngz Hungx (Trôngz Hluz hlo) zos qơư côngv xinhz tox Trôngz, côngv chor Phuôz teik Hungx haz pux nhuôs, cênhz chor thơưx tuz tros muôx: Đênx đrangs kangz, Đênx hur đrăngz, Đênx pêv luôs (sâuv hâur trôngz), njăng Hungx Vương, Ndix jê thêx, đênx kror đêx, tsuôx Thiên Cuang.
 • Thiêng liêng lêr tsang qix, txu qix ntơưv Cuangv trươngx Ba Đinhx
 • 31/03/2017 11:05
 • Tsi has tsangr ntux los sis lus năngs, chaix ntux cuz los sis ntux no, nax hnuz txus 6 tênhz (chaix ntux cuz), 6 tênhz 30 phut (chaix ntux no) haz 21 tênhz tsâus ntux por lênhx uô Lêr tsang, txu qix thiêng liêng, trang tsongs ntơưv Cuangv trươngx Ba Đinhx, tov ntêx Nzang Tsuv tinhx Hôx Chir Minh.
<< <  1  2  3  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số cầu dân sinh tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được Tổng cục đường bộ Việt Nam đầu tư kiên cố hóa, từ nay đến năm 2020.

* Lah rnoh ntung ân bu nuyh bon lan hăn tâm ntŭk vêch, ntŭk ngai, ntŭk gĕh nau rêh jêr zŏk tâm lam n’gor dơi Tổng cụ trong tâm dâng neh Việt Nam nkra tay ân uĕh, ntơm abaơ tât năm 2020.

* Zos chor qox ntơưv thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz, thangx tsangv txov nhêv tiv zix saauv thangx tsangv xênhr lo Tôngv cux cêr angr Viêtx Nam đâux tư truôx khor, txix nuôr txus shông 2020.