Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Bon Bu Jrăh lơ nar lơ hao
  • 09/05/2019 14:26
  • Bon Bu Jrăh, xă Nghĩa Thắng (Dak R’lâp) abaơ gĕh 130 r’năk đah 648 bu nuyh, Bu Nong rêh gĕh lơ 10% r’noh bu nuyh bon lan.
  • Ăp gru gĕh âk nau blau năm 2019
  • 18/04/2019 09:38
  • Gơi kah gĭt ăp ntil nau pah kan kơl n’hâm soan bơh ăp gru lam bri dak, Kô ruanh bri dak lĕ kơp nau r’nê moh “Gru gĕh âk nau blau” ta nau kan nau têl kơt kal e.
  • Quảng Sơn hao nau pah kan tăm tơm sa play
  • 11/04/2019 10:03
  • Xă Quảng Sơn (Dak Glong) abaơ gĕh lơ 522 hec ta tơm tăm sa play. Âk neh tăm tơm ca phê lĕ jŏ, play mô hôm âk gơi tăm bum blang dơi ăp r’năk bu nuyh bon lan tâm xă r’gâl gơi tăm tay tơm bơ, cam, quýt, tơm play krŏch ntô đung, tơm play khuăr, play gŭng ga….
  • Bu ur Bu Nong nsrôih pah kan ăp ntil nau kan tâm bon lan
  • 07/03/2019 15:53
  • Bu ur Bu Nong tâm lam n’gor lơ nar lơ plăch r’gâl nau mĭn, gĭt ăp ntil nau pah kan, nau kan mhe. Yor nĕ oh nur bu ur n’hao nau blau gơi bư klaih nau o-ach, ndâk njêng nau rêh tâm r’năk ân uĕh lăng, nsrôih pah kan ăp ntil nau kan tâm bon lan.
  • Trúc Sơn lĕ jêh pah kan ndâk jêng bri bon mhe
  • 28/02/2019 14:11
  • Xă Trúc Sơn (Čư Jŭt) gĕh lơ 3.350 bu nuyh, bon lan bu nong iê bu nuyh gĕh lơ 30%. Jêh lơ 7 năm ndâk Nau kan ndâk njêng bri bon mhe, tât abaơ xă lĕ jêh pah kan 19/19 ntil nau kan. Tâm nĕ, ăp ntil nau kan jêr lĕ dơi pah kan lôch gĕh bư kloh uĕh ntŏk gŭ rêh, bư trong hăn, bư ntrŭnh rnoh r’năk o-ach, ntĭm nti sam bŭt, y tế…
  • Nau wăng sa xă Nam Ðà lơ nar lơ hao rgâl
  • 21/02/2019 13:52
  • Xă Nam Ðà (Krông Nô) gĕh tâm 3.050 r’năk n’hanh lơ 12.700 bu nuyh rêh pah kan ta 16 thôn. Abaơ lam xă gĕh lơ 5.100 hec ta neh dŏng bư mir jan ba tăm ăp ntil tơm gĕh ca phê, tiêu, bơ, ăp ntil tuh vanh.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.