Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bu nuyh bư mir m’ak pah kan bôk năm mhe
 • 06/02/2020 09:59
 • Jêh ăp nar m’ak wơt yăn kao wơt pâl sa têt, bu nuyh bư mir tâm lam n’gor hăn pah kan tay gơi mât mray ăp tơm tăm đah nau mĭn dăn du năm mhe gĕh âk nau lap tâm nau kan.
 • Xă n’har bri Dak Wil nsrôih pah kan lôch nau kan ndâk njêng Bon lan mhe
 • 02/01/2020 09:38
 • Xă n’har bri Dak Wil (Čư Jŭt) gĕh lơ 2.200 r’năk, lơ 10.490 bu nuyh, tâm nĕ Bon lan bu nong iê bu nuyh rêh gĕh 64%. Bư tĕng Nau kan Bri dak ndâk njêng Bon lan mhe, xă Dak Wil lĕ pah kan n’hanh kuăl jă ăp ntŏk kơl, tâm r’nglăp ăp ntil nau kan, ntil ndơ kan n’hanh prăk rêh gơi Bư ngih wâl gung trong, Bư r’gâl nau rêh Bon lan mhe.
 • Nau kan 135 năm kan 2016-2020: Ndâk bư âk ngih wâl gung trong ma bu nuyh bon lan
 • 26/12/2019 10:22
 • Nau kan 135 năm kan 2016 – 2020 lah Ntil ndơ kan 2 tâm Nau kan bri dak bư Trŭnh nau rêh o-ach nâp phêt tĕng Nau n’hêl mrô 1722/QĐ-TTg lơ 02/9/2016 bơh Thủ tướng Chính phủ nsu ta 18 xă (12 xă gĕh nau jêr jŏk ngăn ngên n’hanh 6 xă mpeh n’har bri) n’hanh 73 thôn, bon buôn tâm ăp xă mpeh I, II gĕh nau rêh jêr jŏk.
 • N'hao tay nau uĕh janh tâm lơh, ndâk njêng ka han nâp phêt
 • 19/12/2019 10:30
 • Bư tĕng tay nau way uĕh janh tâm lơh Phung ka han tâm lơh Bu nuyh bon lan, ăp năm lĕ lăn, akn bộ, ka han, phung ka han tâm lơh tâm n’gor nsrôih lĕ n’hâm suan pah kan ân lôch uĕh nau kan chính trị, mât chiă đăp mpăn Bri dak.
 • Kiến Thành lĕ pah kan lôch ăp ntil nau kan ndâk njêng bon lan mhe
 • 12/12/2019 14:15
 • Tâm 10 năm lĕ lăn, lĕ r’ngôch prăk rêl gĕh sŏk dăn gơi ndâk njêng bon lan mhe ta xă Kiến Thành (Dak R’lâp) gĕh lơ 77 r’me prăk. Tâm nĕ, doanh nghiệp kơl gĕh lơ 1 r’me prăk, kơp lah 1,36% r’noh prăk; bu nuyh bon lan ân nđâp neh, kơl n’hâm suan pah kan kơp dăch tât 15 r’me prăk, kơp lah 18,9% r’noh prăk.
 • Tăm ân gĕh âk tơm si ta Trường Sa
 • 14/11/2019 10:25
 • Ta ăp kô lao, ăp ntŏk kô lao bơh ăp kô lao Trường Sa (Khánh Hòa), ăp kan bộ, ka han ndăn mông mô ru gơi tăm, mât mray ăp ntil tơm si gơi ndâk njêng ntŏk kan n’hanh ntŏk gŭ rêh ta kô lao ndrêh – kloh – uĕh.
 • R’gâl mhe nau rêh tâm bon lan
 • 07/11/2019 14:41
 • Tât abaơ, Nau kan ndâk njêng bon lan mhe tâm lam n’gor lĕ dơi gĕh âk nau pah kan uĕh; nau rêh bon lan lơ nar lơ plăch r’gâm mhe, ngih wâl gung trong hăn tâm bon lan dơi bư uĕh tay; nô nau ntĭm nti sam bŭt, y tế n’hanh hao nau way lơ nar lơ hao…
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.