Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nâm N'đir nsrôih ndâk njêng bon lan mhe
 • 11/11/2021 09:59
 • Xă Nâm N'đir (Krông Nô) gĕh 8 thôn, bon đah ma 2.093 r'năk sa, rlau 9.500 bu nuyh; bu nong iê bu nuyh gĕh tâm 65%. Jêh rlau 10 năm ndâk njêng bon lan mhe, tât abaơ xă lĕ pah kan gĕh 15/19 ntil nau kan. Tâm nĕ, ăp ntil nau pah kan jêr lĕ dơi pah kan lôch gĕh: Tâm pă ntŭk rêh, nkra trong hăn, nkra nglau dak, điện, r'noh prăk gĕh n'sĭt du huê bu nuyh du năm pah kan...
 • N'hao uĕh nau kan tâm r'năk sa mât mray nau way kăl e
 • 04/11/2021 15:27
 • R'năk sa jêng ntŭk mât mray n'hanh ntĭm nti nau kh'lay nau way jrŏng rnoi kon bu nuyh. Ðah r'năk sa, ăp ntil ndơ khlay tâm nau way kăl e dơi jao ntĭm, gĭt êng. Abaơ, âk r'năk sa n'hao uĕh nau kan mât mray ăp ntil nau way uĕh bơh jrŏng rnoi kon bu nuyh n'hanh ntĭm nti ân ma oh kon kon sau.
 • Quảng Phú nsrôih ndâk nkra ngih wâl gung trong n'hao nau wăng sa - n'hao bri bon
 • 27/10/2021 15:04
 • Xă Quảng Phú (Krông Nô) gĕh 8 thôn, bon, buôn, tâm nĕ gĕh âk bu nuyh Bu Nong, R'đe, Mông, Dao, Tày... rêh n'hanh pah kan. Ðảng bộ, n'gâng kan bri dak n'hanh Bu nuyh bon lan xă trĕng nau pah kan ndâk nkra ngih wâl gung trong n'hao nau wăng sa - n'hao nau rêh bri bon tâm Nau kan ndâk njêng bon lan mhe jêng du ntil nau kan kh'lay. Yor gĕh prăk nsu kơl bơh Bri dak, Bu nuyh bon nđâp neh ntu, kơl prăk, kơl n'hâm suan, n'hao nau wăng sa - n'hao nau rêh bri bon tâm xă Quảng Phú rlau nar rlau hao, bư gĕh nau uĕh lăng ma nau rêh n'hanh nau pah kan bu nuyh bon lan.
 • N'hao ndâk tay nau ndâk pah kan ntĭm nau kan n'hanh joi ân nau kan
 • 14/10/2021 14:57
 • Bư tĕng Nau n'hêl Rbŭn têh Ðảng bộ n'gor tâl XII, năm pah kan 2020 - 2025 (Nau n'hêl mrô 01/NQ-TU bơh N'gor ủy), Nau n'hêl mrô 110/NQ-HÐBL bơh Hội đồng bon kan tĕng Nau nchră bư hao nau wăng sa -nau rêh bon lan 5 năm tâm năm 2021 - 2025, Ủy ban bon lan n'gor lĕ trŭnh Nau nchră bư tĕng nau pah kan ntĭm nau kan, joi ân nau kan n'gor Dak Nong tâm năm 2021 - 2025 (moh ngăch lah Nau nchră kan mrô 103).
 • Buôn Choáh nsrôih ndâk njêng bon lan mhe
 • 07/10/2021 17:03
 • Xă Buôn Choáh (Krông Nô) gĕh rlau 610 r'năk sa đah ma rlau 3.250 bu nuyh, bon lan bu nong iê bu nuyh gĕh tâm 70%. Jêh 10 năm ndâk Nau pah kan ndâk njêng bon lan mhe, tât abaơ xă lĕ pah kan gĕh 14/19 ntil nau kan.
 • Krông Nô uănh kh'lay nau pah kan ndâk njêng drăp ndơ gĕh bư mir jan ba
 • 23/09/2021 11:06
 • Bư tĕng Nau n'hêl Rbŭn têh Ðảng bộ n'gor Dak Nong tâ XII, năm pah kan 2020 -2025 n'hanh Nau pah kan mrô 21 bơh N'gor ủy ta nau pah kan bư tĕng Nau n'hêl Rbŭn têh lam bri dak tâ XIII bơh Ðảng, n'qual Krông Nô lĕ n'chŭn n'hâm suan pah kan dŏng ndơ gĕh, nau uĕh n'hanh bri dak, nau uĕh mih nar, neh ntu. N'qual lĕ n'hâm suan bư tĕng nau kan ndâk njêng drăp ndơ gĕh bư mir jan ba gơi hao nau wăng sa bư mir jan ba. N'qual kơp uănh aơ jêng du ntil nau kan mhe gơi bu nuyh bon lan trŭnh nau o-ach nâp phêt.
 • Dak Nong gĕh 41 drăp OCOP
 • 19/08/2021 11:13
 • Nau kan "Du xă du ntil drăp" (OCOP) dơi ndâk tĕng nau pah kan lĕ jêng nau hao dŏng ndơ dơi gĕh, nau dăng bơh ăp n'qual gĕh tơm tăm, nau pah kan tâm bon lan tâm r'nglăp đah nau bư mir, mpeh tăm ăp ntil tơm.
 • Bon jê Ea T'ling rlau nar rlau hao
 • 04/08/2021 11:03
 • Bon jê Ea T'ling (Čư Jŭt) gĕh neh ntu huy rlau 2.200 hec ta, tâm 17.000 bu nuyh đah ma 14 oh nô bu nong rêh ndrel ta 3 bon, 10 tổ dân phố.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.