Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxiv tsang thêr trânx biên phongx tangs pêx xinhv

01/03/2018 09:37 G3T+7

Uô trơưs Tơư kra xur 01/CT-TTg ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv lus tsov cưv phong tsox “Tangs pêx xinhv côngv por vêv tsưr chei têz qơưs, an ninh đriv têz qơưs hur tinhx hinhx yaz”, chor đơn vix trưx thuôx Bôx Chiv hui Bôx đôix biên phongx xênhr cênhz đrul trôngx qơư cxiv tsang lo 34 tuv tưx cangr cêr đriv đrul 329 car nhênhs, tox thêv đăng cir côngv; cxiv tsang 99 tuv an ninh tsâtx tưx jêx jos xar buôs đriv cênhz 608 car nhênhs, tox thêv tuôx côngv.

Đhâu kra, chor car nhênhs, tsov cưv tuôx côngv phong tsox tưz zos “njêx muôl” hur por vêv tsưr chei đêx angr, an ninh đriv têz qơưs, pangz uô muôx thêr tsânx an ninh pêx xinhv, biên phongx tangs pêx xinhv truôx khor.

Đônx biên phongx Đăk Tiên kra ndix đriv xur 53 tsuô thanhx viên Tuv tưx cangr cêr đriv ndix đriv xar Thuânx Hax (Đăk Song)

Đônx biên phongx Thuânx An kruôz ntuôl lus tsưr chei đriv tsuô pêx xinhv jos Sa Pa, xar Thuânx An (Đăk Mil)

Đônx biên phongx Đăk Lao đrul tuv tưx cangr cêr đriv ndix đriv xar Đăk Lao (Dawk Mil) côngv uô vêv xinhz, por vêv ndix đriv xur 49 (2)

Phan Tân

1,174
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.