Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Xar Quangv Sơn: Tinhx trangx tsuôz langz sinh hoatx tsinhv ntưl lus

06/07/2017 14:37 G7T+7

Nhis nuôr, ntơưv plơưr xar Quangv Sơn (Đăk Glong), tinhx tsangx tsuôz sinh hoatx, sanv xuât tsinhv ntưl lus ntâu ntu cêr, tiv zix mas lơưr ntul Têz qơưs cêr 28 ntu đhâu jos 2, jos 3…

Tsuôz langz ntiv uô yênhx nangz laiv tsês ntơưv ntul cêr

Tsơưv tas tưz muôx công ti vê vxinhz môi trươngx sâu tsuôz langz laiv tsês sinh hoatx tangz sis pêx xinhv tsinhv por laiv tsês nangz nylon los sis chor nangz ntiv tsuô langz sinh hoatx luôv lus, muôx têx kror uô têx pơưk lơưr ntul cêr haz hur hangr jôngr canhv cuan… Tinhx tsangx has sâuv tưz uô ô nhiêmr môi trươngx, cxuôv hav tsi jông txus luz nênhx ntơưv pêx xinhv trôngx qơư. Tsuô langz laiv tsês sinh hoatx nhis nuôr phênhv ntâu langx lưx, viv li tsuv lo phênhz yênhx zangv, xưv lir trơưs cui trinhx cir thuôx.

Tsi tangs tsuôz langz sinh hoatx nax hnuz, chuôz langz ntơưv iz cơ sơv sanv xuât, chêr biênr tsinhv uô têx pơưk hur hangr jôngr canhv cuan

H' Mai

2,600
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.