Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Vangx têz qơưs Tax Đungx cxiz chênhr hâux lưv cangr, por vêv jôngr

12/04/2018 09:18 G4T+7

Vangx têz qơưs Tax Đungx, xar Đăk Som (Đăk Glong) đangr 20.339 ha, hur ntơư muôx 16.176,65 ha angr chos jôngr.

Nôngz nhôngl đhâu, Ban cangr Vangx têz qơưs Tax Đungx tưz uô jông hâux lưv cangr, por vêv jôngr, huv six puc pâuz haz tangr chor chuôv zuôv cêr chei hangr jôngr. Mênhx pêv, đơi vix tưz cênhz đrul pêx xinhv, ban công an, ban cuân sưx chor xar iz puôs ndil môngl yangx 1.000 jas seiz shuôl, cxênhz yuôx ntơưv 23 tiêuv khu jôngr hur thangx tsangv por phưv, krêz yangx 20 jas tuânx tsa, lơưr hur lâm phênhv cangr. Đhâu ntơư, huv six puv, xưv lir chor jas luôx jôngr haz lơưr ntêl tsaxkul tsi huv chei, por vêv lo jôngr haz hâur pâuk gen ntâu zangv sinh hocx hur thangx tsangv por phưv.

Sox seiz hur Vangx têz qơưsTax Đungx

Xac đinhx toax đôx hur lâm phênhv cangr, por vêv

Cênhz đrul chor chuôz zis pêx xinhv nhênhx luôx đrox

Lê Phước

3,032
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.