Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Truôx đrênhk por vêv tsưr cangr Njâur trôngz Trươngx Sa

15/03/2018 15:05 G3T+7

Li thươngx lêx, txus hâur shông dương lix nax shông, chor tsangr gox ntơưv angr lôngl uô cê tror kangz uô đăngs nuv hlôngr tuz tros sâuv chor por trôngz har txưr thuôx njâur trôngz har txưr Trươngx Sa.

Shông 2018, ntơưv yangr gox Cam Ranh (Khanhr Hoax), Bôx Tư lênhx Haiv cuân thangx tsangv 4 cênhz đrul WBPX xênhr Khanhr Hoax cuz saz lus tsov cưv lêr xang tuz tros đrul khir thêr tangs nro canr bôx, chiênr sir môngl por trôngz har txưr por lênhx truôx saz yangz shuv, tuôr truôx đrênhk thangx tsangv har txưr, thangx tsangv ntux ntơưv têz qơưs.

Thơưx chox WBPX xênhr Khanhr Hoax khơưs pangx, zos đăngs nuv tsuô chor thơưx pangz uô hâux lưv môngl por trôngz Trươngx Sa.

Canr bôx, chiênr sir ndê gox môngl por trôngz.

Phaiz têk nênhs cxênhz jê, gox nas coix đhâu yangr môngl por trôngz.

Canr box, chiênr sir por trôngz Trươngx Sa nhênhx đăngs nuv, nôngl thangv nôix jung yangz shuv, uô hâux lưv.

Canr bôx, chiênr sir por trôngz Trươngx Sa Đông zos ban, bor cor hâux lưv tuânx tra mo ntux.

Đức Diệu

4,841
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.