Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxênhz yuôx por trôngz har txưr đêz

09/05/2019 14:31 G5T+7

Chor por trôngz, qơư por trôngz thuôx njâur por trôngz Trươngx Sa (Khanhr Hoax), canr bôs, chiênr sir tangr tưs tưz nhoz ntơưv tinhx tsangs sănr sangx ntâus tsangv haz yangz shuv.

Por trôngz Sơn Ca phênhz đăngs nuv tsuô chiênr sir uô ntêx môngl cxênhz yuôx

Hâux lưv cxênhz yuôx lo chor qơư por trôngz uô tuôz jông, tsi tsês tsơưv tas hnuz thươngx los sis hnuz su, lêr, tsaz. Zos li, cxuô por trôngz tưz puv, pâuz chor mux tiêu sâuv har txưr haz sâuv ntux, huv six bor cor lus tsuô sơv chiv hui cxuô cxênhx, zaiv cêr trơưs đôir sach chia tuôr truôx đrênhk tsưr cangr por trông har txưr.

Tuv chiênr sir por trôngz Nam Yêt cxênhz yuôx lơưr ntul har txưr

Lê Phước

17,380
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.