Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chai Siz zuôr haz Chuôz zis

01/09/2016 14:30 G9T+7

Yôngx V, Cuan hês ntơưv nav txir haz nhuôs

Mux 1: Chai haz nghiar vus ntơưv nav txir haz nhuôs

Grêi 71. Nghiar vus haz chai tu, zus

1. Nav, txir muôx nghiar vus haz chai bâuv iz zangv, uô cê tu, zus nhuôs tsi tâu tar saz, nhuôs tưz tar saz tangs sis pôngz hanhx vi tuôz nênhs los sis tsi muôx khav năng uô nox haz tsi muôx chuôz tangv chia nox hâuk.

2. Nhuôs muôx nghiar vus haz chai tu, zus nav txir, tiv zix thâuv nav txir poongz năng lưcx hanhx vi tuôz nênhs, uô moz, lâul, khuêt tâts; zos vangx tsêr muôx ntâu nhuôs mas chor nhuôs uô cê tu, zus nav txir.

Grêi 72. Nghiar vus haz chai kruôz kra nhuôs

1. Nav txir muôx nghiar vus kruôz kra nhuôs, tu haz taos điêux ciêns chia nhuôs cơưv shuv.

Nav txir taos điêux ciêns truô nhuôs lo nhoz hur môi trươngx lov jêv ntưl, côngv saz; uô ar tsov jông truô nhuôs lul cxuô fangz; cênhz đrêiv tsêr cơưv, cơ cuan, tsov cưv hur kruôz kra nhuôs.

2. Nav txir kra nhuôs xair nghêx; saiz hluz chai xair nghêx, chai môngl côngv hoatx đôngs tsinhz chai, cinh têr, văn hoar, xar hôis ntơưv nhuôs.

3. Nav tsir lo cuôs cơ cuan, tsov cưv hưur cuan pangz chia uô trơưs zor zux nhuôs thâuv njiz phiv liv zus  zaiv cêr tsi lo.

Grêi 110. Nghiar vus puz zus ntơưv nav, txir truô tuz nhuôs

Nav, txir muôx nghiar vus puz tu nhuôs tsi tâu tar saz, tuz nhuôs tưz tar saz tangz sis tsi txâus đangs jul uô nox haz tsi muôx chuôz tangv chia nox hâuk hur trươngx hơps tsi nhoz cênhz nhuôs los sis nhoz cênhz nhuôs tangz sis zuôv cêr txus nghiar vus tu zus nhuôs.

Grêi 111. Nghiar vus puz zus ntơưv nhuôs truô nav, txir

Nhuôs tưz tar saz tsi nhoz cênhz nav, txir muôx nhiar vus puz zus nav, txir hur trươngx hơps nav, txir tsi txâus đăngs jul uô nox haz tsi muôx chuôz tangv nox hâuk.

Grêi 112. Nghiar vus puz zus ntơưv tix, vir, cưr

Zos tas tsi yuôr nav, txir los sis nav, txir uô tsi tâus nox haz tsi muôx chuôz tangv chia puz truô nhuôs mas tix, vir tưz hluz tar saz tsi nhoz cênhz cưr tsuv puz zus cưr tsi tâu tar saz tsi muôx chuôz tangv nox hâuk los sis cưr tưz tar saz tangz sis tsi txâus jul uô nox haz tsi muôx chuôz tangv chia nox hâuk; cưr tưz tar saz tangz sis tsi nhoz cênhz tix, vir tsi txâus đăngs jul haz tsi muôx chuôz tangv nox hâuk.

 

Yôngx VII, Puz zus

Grêi 115. Nghiar vus puz zus ntơưv pux haz zơưs thâuv siz tso

Thâuv siz tso zos fangz txov nhêv, pluôs muôx tsinhr tinhv cuôs puz zus muôx lir zos mênhx pêv mas fangz tos muôx nghiar vus puz zus trơưs khav năng ntơưv zus.

Grêi 116. Kêiz puz zus

1. Gêiz puz zus zos nênhs muôx nghiar vú puz zus haz nênhs lo puz zus los sis nênhs uô tsôngz jênhx ntơưv tus nênhs ntơưv siz thangv nhangx xangv truô thu nhâps, khav năng mênhx pêv ntơưv tus nênhs muôx nghiar vus puz zus haz nhu câux thiêt iêur ntơưv tus nênhs lo puz zus; zos siz thangv tsi huv mas cuô Toax anr zaiv cêr.

2. Thâuv muôx lir zos tsinhv chinhz, grêiz puz zus zuôr hlôngr txangr. Grêi hlôngr txangr puz zus zos oz fangz siz thangv; zos siz thangv tsi huv mas cuôs Toax anr zaiv cêr.

Grêi 117. Phương thưc puz zus

Puz zus zuôr lo uô trơưs hli, cuir, đrăngz shông, nax shông los sis iz jas.

Cxuô fangz siz thangv phương thưc puz zus, tsêk tsi puz zus hur trươngx hơps nênhs muôx nghiar vus puz zus pôngz truô tinhx tsangs txov nhêv lul chuôz thênhx cưs tsinh muôx khav năng uô trơưs nghiar vus puz zus; zos siz thangv tsi lo mas cuôs Toax anr zaiv cêr.

Mẫn Doanh (t.h)

 

1,123
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.