Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau way tâm gŭ ur sai n’hanh Rnăk

01/09/2016 14:30 G9T+7

N’kô V, Dơh dăch đah mê mbâ n’hanh kon

Lơp 1: Nau dơi kan n’hanh kan kan đah mê mbâ n’hanh kon

Nau 71: Nau kan n’hanh nau dơi kan mât mray, nchiăm rong

1. Mê, mbâ kan n’hanh dơi kan tâm ăp ntil nau kan tâm ban, nsum mât mray, nchiăm rong kon e hŏ têh, kon lĕ têh khă nĕ mô gĕh nau gĭt mĭn tâm nau kan mô rĭ mô blau pah kan n’hanh mô gĕh ndu ndơ, prăk rêl gơi nchiăm êng săk păng nơm.

2. Kon kan n’hanh dơi kan mât mray, nchiăm rong mê mbâ, tâm nĕ lah yor mê mbâ lĕ ranh mô hôm gĭt pah kan, gĕh nau ji kop, lĕ ranh, rvĕn, lah ăp rnăk gĕh âk kon nĕ ăp oh kon tâm rnăk tâm pă nau mât mray, nchiăm rong mê mbâ.

Nau 72. Nau kan n’hanh nau dơi kan ntĭm nti kon

1. Mê mbâ dơi kan n’hanh ntĭm nti kon, mât mray n’hanh ân oh kon hăn nti sam bŭt

Mê mbâ dơi ân oh kon rêh tâm bon lan ân uĕh răm, mô gĕh tâm ndrel; pah kan, rêh uĕh lăng gơi ân kon tĕng kơt, nsum kan đah wâl sam bŭt, ntŭk kan, ndâk nau kan ntĭm nti kon ân uĕh.

2. Mê mbă ntĭm kon ruah ndơ kan; ân kon đah ŭch ruah nau kan, nau tĕng kan chính trị, nau wăng sa, nau way, nau rêh kon.

3. Mê mbâ dơi đă ntŭk kan, ăp ntŭk ndâk nau kan kơl gơi kan uĕh ăp ntil nau ntĭm nti kon lah kon gĕh nau jêr jŏk mô blau pah kan êng.

N’kô VII: Ân ndu ndơ n’hanh rong

Nau 110. Nau kan ân ndu ndơ rong mê, mbâ đah kon

Mê, mbâ pah kan uĕh gơi ân ndu ndơ rong ma kon mô hŏ druh ndăm, lĕ druh ndăm khă nĕ mô blau pah kan n’hanh mô gĕh ndư ndơ gơi rong êng săk păng nơm lah gŭ rêh ndrel ma kon mô rĭ mô rêh ndrel ma kon bư tih nau kan rong kon.

Nau 111. Nau kan ân ndu ndơ bơh bu nuyh kon đah mê, mbâ

Kon hŏ lĕ druh ndăm mô hôm gŭ rêh ndrel mê, mbâ dơi kan ân ndu ndơ rong mê, mbâ, lah gĕh nô nau mê, mbâ mô hôm blau pah kan n’hanh mô gĕh ndu ndơ gơi rong êng săk păng nơm.

Nau 112. Nau kan ân ndu ndơ bơh đah oh, nô, yuh

Lah mô hôm gĕh mê mbâ yor lĕ gĭt mô rĭ mê mbâ mô hôm blau pah kan n’hanh mô gĕh ndu ndơ gơi ân ndư ndơ n’hanh rong kon lah nô, yuh lĕ gŭ ur gŭ sai mô hôm gŭ rêh ndrel ma oh lah dơi pah kan gơi ân ndu ndơ n’hanh rong oh mô hŏ têh mô gĕh ndu ndơ gơi rong êng săk păng nơm mô rĭ oh păng hŏ lĕ têh khă nĕ lah mô blau pah kan n’hanh mô gĕh ndu ndơ êng gơi rong săk păng nơm; oh hŏ lĕ druh ndăm gŭ ur gŭ sai mô hôm gŭ rêh ndrel ma yuh, nô dơi kan gơi ân ndu ndơ rong yuh, nô mô blau pah kan n’hanh mô gĕh ndu ndơ gơi rong êng săk păng nơm.

 

N’kô VII: Ân ndu ndơ n’hanh rong

Nau 115: Nau kan ân ndu ndơ rong đah ur n’hanh sai jêh tâm chơ lơi

Lah jêh tâm chơ lơi bơh đah gĕh nau jêr jŏk, mô gĕh ndu ndơ đă ân ndu ndơ n’hanh rong gĕh nau dăn di lah đah nĕ dơi kan gơi ân ndu ndơ rong tĕng nau gĕh ndu ndơ âk iê.

Nau 116: Dah âk nau ân ndu ndơ rong

1. Nau kan ân ndu ndơ yor bu nuyh rong n’hanh bu nuyh dơi bu ân ndu ndơ rong mô rĭ bu nuyh mât rong bu nuyh nĕ tâm buăn tĕng nau gĕh n’sĭt prăk kan, nau gĕh ndu ndơ bơh bu nuyh ân ndu ndơ rong n’hanh nau dăn di đah bu nuyh dăn ân bu ân ndu ndơ rong; lah mô dơi tâm nchră êng nĕ he dơi đă ntŭk Phat dôih kan.

2. Lah gĕh nau dăn di, nau kan ân ndu ndơ iê âk dơi rgâl tay. Nau kan ân iê âk ndu ndơ kơl rong yor bar đah tâm nchră êng; lah mô dơi tâm nchră êng nĕ he dơi đă ntŭk Phat dôih kan.

Nau 117. Ntil nau kan ân ndu ndơ kơl rong

Nau kan ân ndu ndơ kơl rong lah dơi kơl ân ăp khay, pe khay du tâ, gul năm du tâ, ăp năm mô rĭ ân du tâ.

Ăp đah tâm nchră êng gơi rgâl nau ân ndu ndơ kơl rong, rlu mô hôm kơl ân ndu ndơ yor bu nuyh kơl ân ndu ndơ gĕh nau wăng sa trŭnh lah mô hôm dơi kơl ân ndu ndơ gơi rong bu nuyh êng; lah mô dơi tâm nchră êng nĕ he dơi đă ntŭk Phat dôih kan.

 

Mẫn Doanh (t.h)

1,124
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.