Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nyai tuôz zưv tai nans pangx tênhz viv “txuôl hluô, changz” sir zôngv pangx tênhz

23/08/2016 14:24 G8T+7

Nhis nuôr, zos tsi tâu muôx hês thôngr pangx tênhz has thêr mas ntâu tsêr nênhs nhoz jos 10, xar Nâm N’Jang (Ðăk Song) tưz “txuôl hluô, changz” pangx tênhz chia sir zôngv (txuôl, changz hluô zôngv cênhz).

Ntâu ndix ntông tưz lưx po, los six zôngx ziv lur kâul; hluô changz lil grangl; tơưr hluô hlê tơưr, tơưv xur hlâu; muôx têx ntu tsinhv pôngz sâuv bông angr mas ngui cơ pangx tênhz cuz nhiaz, tơưk chik, pangx tênhz grul hur chaix ntux nangs los six cxơưx. Xangr mas, cxuô nganhx tsưc năng cil txus tsuv muôx biêns phap cangr, sox saiz, nhanhr mangx khu hlôngr tưz sưs li kruôz ntuôl cuôs pêx xinhv pâuz nyai ntơưv tưs txuôl, changz pangx tênhz; cênhz xangr tsưr ziv changz hluô pangx tênhz has thêr truô chor tsêr nênhs nuôr chia phux vus nhu câux haz bov đamv hês thôngr lươir pangx tênhz, phangx tangr tai nans viv pangx tênhz cxuôv hav txus.

Iz ntu hluô pangx tênhz pôngz ti bông angr lo pêx xinhv muôz khi truô ntơưv đaiv bangv bor zos thôngs

Pêx xinhv “txuôl, changz pangx tênhz” lul zus tsêr chia sir zôngv

Ntâu ndix ntông zôngv chia changz pangx tênhz tangz sis tưz lưx po, tsi truôx, zôngx ziv lur

Ndix pangx tênhz hlâu kâul, los six zôngx ziv tai nans pangx tênhz

Y Sơn

1,406
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.