Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tox tsongs bov đamv an toanx zos thôngs hur kangz shông

05/01/2018 08:59 G1T+7

Jas Tsaz dương lix haz Tsaz Nguên đanr shông nuôr, lưx lươngx canhv sat zos thôngs tangs nro xênhr krêz jas cao điêmv chia kra ntâu biênx phap tuôr truôx tsâtx tưx an toanx haz phangx tangr tai nanx zos thôngs; nôngz nhôngl chuôz uô txix hnuz 16/12/2017- 4/3/2018.

Cxênhz seiz nhâtx trinhx ntơưv tsangr yêz, jangv trươngx hơpx cxangz ca, cxangz cip, tsâus jul uô tai nanx

Trơưs ntơư, Phongx Canhv sat zos thôngs - Công an xênhr bur chir 12 tuv uô hâux lưv đrul 60 chiênr sir tox tsongs hâux lưv môngl lus sox seiz, njuôl nôngx đôx cônx, tôc đôx, xưv lir vi phamx sâuv ntu Têz qơưs cêr 14. Lưx lươngx canhv sat zos thôngs chor hênhx, thix xar bov đamv tsâtx tưx an toanx zos thôngs ntơưv cxuô jêx jos haz tuv tuôz nênhs đrôngl. Hur nôngz nhôngl txus nuôr, lưx lươngx tsưc năng txuôs nzir dui trix hâux lưv sox seiz, cxênhz seiz haz xưv lir vi phamx; tiv zix zos uô ntêx, hur haz kangz Tsaz Nguên đanr 2018.

Njuôl nôngx đôx cônx tsuô mo ntux

Phạm Khánh

3,474
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.