Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nsrôih joi, nchŭn nting rlang ka han sân săk jêh tâm lơh

08/11/2018 09:25 G11T+7

Ðah ntil nau kan “Hôm n’hâm soan hôm joi”, tâm ăp năm lĕ lăn, N’gâng ntĭm gai Joi, nchŭn nting rlang ka han sân săk n’gor lĕ nsrôih joi ăp môch ăp ka han e hŏ dơi bu gĭt saơ ta ăp ntŏk tă tâm lơh kal e.

Tât abaơ, n’gor lĕ koai n’hanh nchŭn gĕh dăch tât 200 rhiăng nting rlang, tâm nĕ gĕh 70 nuyh ka han sân săk dơi bu gĭt săk. Ta mông bơh kơi aơ, n’gor he nsrôih joi tay 2.000 nting rlang ka han sân săk, gơi n’kôch ân bu gĭt nau way “ngêt dak kah gĭt ma ntu” bơh bu nong he gơi kah gĭt n’hâm soan ăp bu nuyh kon tâm bri dak lĕ janh tâm lơh tâm su yor nau rêh đăp mpăn tâm Bri dak.

N’gâng ntĭm gai joi nchŭn nting rlang ka han sân săk n’hanh ka han rmanh tă tâm lơh ta chi khu quận lỵ Kiến Ðức (abaơ lah bon jê Kiến Ðức, Dak Nong) bư brah koai sŏk nting rlang ka han sân săk

Nting rlang ka han sân săk dơi bu joi saơ dăch n’har bri n’qual Tuy Ðức, dơi bu rdeng ka lơ rdeh gơi n’sĭt ntâp ta Môch Ka han sân săk n’gor

Mpôih ka han Ntĭm gai tâm lơh n’gor kan ndrel ma N’gâng Pah kan – Ka han rmanh n’hanh Bri bon bư brah ndơp nting rlang ka han sân săk gơi brôi ta n'gor

Văn Toản - Cao Biên

4,255
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.