Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ngui hiêmv ntơưv đêr tso yangr

14/09/2017 10:17 G9T+7

Nôngz nhôngl đhâu, chinhr cuênx cxuô cxênhx, chor nganhx tsưc năng tưz muôx ntâu ntâuz ntơưr kra, cui đinhx lus zus đêr huv chei haz an toanx.

Tangz sis nhis nuôr, sâuv ntâu ntu cêr nhoz thix trânr, thix xar haz jêx jos hur xênhr tsinhv yuôr tinhx tsangx tso yangr đêr ntâu, hur ntơư tsinhv muôx đêr kus. Ntâu chuôv tai nanx zos thôngs ngui hiêmv viv đêr đha hlang cêr los sis chor ca khu moz vưv viv đêr vưv tuv tsinhv muôx. Xangr mas, chor tsưr zus đêr tsuv zov chênhr tênhs phangx moz vưv trơưs huv ntu, uô tơưz ntiv ndâux los sis khi đêr, tsi tso yangr đêr… Chor nganhx tsưc năng tsuv tsov cưv ntêk đêr tso yangr haz bluô tsưr zus đêr chia txơưx xangr tsach nhiêmx viv tsôngv langx.

Ntơưv ntâu jêx jos sâuv thangx tsangv xênhr, đêr tso yangr tiêmx ânv ngui cơ cis moz vưv thâuv tuv tuôz nênhs

Đêr tso yangr, môngl lus tưx nhiên sâuv cêr, tsi khi hluô, tơưz ntiv ndâux, nênhs haz yêz tsuv jangv cêr đêr môngl uô ntêx

Đêr shir phangz lus pư sâuv cêr, thâuv nênhs, yêz môngl txus jê mas đha hlo ntơưv tâuz hâu yêz, zos nguên nhân uô tai nanx zos thôngs

Minh Huyền

2,716
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.