Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

“Kror muôl thần” tuôr tax tul ntơưv Nghĩa Thắng

21/01/2021 10:47 G1T+7

Chor shông uô ntêx, xar Nghĩa Thắng (Đăk R’lâp) zos thangx tsangv phưc tax lus an ninh tsâts tưx, tiv zix mas thangx tsangv ngar ba caz khư haz ntu cê rxênhr môngl đhâu. Tov ntêx kror tsinhz ntơư, iz făngz chênhr phangx kra uô iz tuôv cxix chor biênx phap hâux lưv, shông 2017 lưx lươngs công an xar tưz has kra Đangv wiv, chinhr cuênx trôngx qơư kra uô mô hinhx “camera an ninh” trơưs făngz xar hôx hoar.

Chuv trương nuôr lo Pêx xinhv thôngx zênhv pangz haz tưx nguêns yưv 45 chơưx nhiax, WBPX xar pangz 10 chơưx nhiax. Đhâu ntơư, trôngx qơư tưz đhok tâu 14 camera công côngx, tiv zix mas ntơưv thangx tsangv caz khư haz ngar ba cho rntu cêr siz yuôv. Pêx xinhv tsinhv pangz cxangz nhiax zuôr hluô, txir tênhz tơư chik lơưr ntul cêr. Zos muôx “Kro rmuôl thần” mas tinhx hinhx an ninh tsâts tưx, hâux lưv phangx, tangr nênhs fêv lo bov đamv haz zaiv cêr jông chor vânr đêx muôx cxangz ntơưv chor thangx tsangv tiz nênhs nhoz, sâuv chor ntu cêr.

Công an xar Nghĩa Thắng sox seiz tinhx hinhx an ninh tsâts tưx sâuv thangx tsangv đhâu “Camera an ninh”.

Camera lo đhok ntơưv chor cêr tsinhv haz ntơưv chor cêr siz yuôv.

Camera lo đhok ntơưv chor cêr tsinhv haz ntơưv chor cêr siz yuôv.

Iz făngz Camera công côngx mas pêx xinhv tsinhv đhol chia tangr nênhs tuz sangz.

Thangx tsangv tiz nênhs nhoz xar Nghĩa Thắng tax tul.

Trường Thịnh

96
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.