Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tuz tros por trôngz har txưr muôx cor cangv nhênhv ntơưr, bor

25/04/2019 19:37 G4T+7

Nhoz đêz angr lôngl yênhx puô haiv lir, pâuz lor xur mông ntơưv ntơưr, bor tsuô canr bôs, chiênr sir tangz tov uô hâux lưv sâuv njâur por trôngz har txưr Trươngx Sa (Khanhr Hoax) njiz ntâu phiv liv. Viv li, iz fông nhoz Trươngx Sa zos chor nux muôx grê yangx, lo canr bôs, chiênr sir ntơưv seiz hluz.

Nhoz qơư por trôngz har txưr đêz, iz făngz trâu saz uô tar đăngs nuv por vêv tsưr cangr har txưr por, trôngz har txưr thiêng liêng ntơưv Têz qơưs, chor tuz tros tsinhv tuôr tsês cor cangv nhênhv ntơưr chia su haz siz cơưv ciênr thưc tsuô zus tus khênhx.

PV Bor Đăk Nông sâu nhênhx lus cor cangv nhênhv ntơưr, bor ntơưv chor chiênr sir sâuv por trôngz har txưr Nam Yêt, thuôx njâur por trông Trươngx Sa.

Chor ânr phâmv ntơưr, bor pangz chor tuz tros txangr jê, cơưv shuv chor xur mông jông

Nhênhv ntơưr tưz zos cor cangv lo chor chiênr sir hluôs tuôr tsês uô kangz six hơưv uô hâux lưv

Lê Phước

14,956
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.