Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Yangz đuô 55 shông Hnuz truênx thôngr lưx lươngx Canhv sat pêx xinhv Viêtx Nam (20/7/1962 - 20/7/2017): Canhv sat cơ đôngx khưr cơưv shuv sâuv yangr tax

20/07/2017 10:16 G7T+7

Phongx Canhv sat cơ đôngx (Công an xênhr) tsinhr yangz shuv tsi tsês vor thuôx, chor cir năng, chiênr thuôx hur siz ntâus phangx tangr nênhs cxuv txiv hur cxuô luz six hơưv, môi trươngx khac nghiêtx.

Sâuv yangr tax, ntâu chiênr sir ntuz phưs njuôr, trâu saz khưr shuv cxuô jăngx cơưv, đonx thêr vor thuôx. Chor jăngx cơưv lus cir năng tânr công tuô mux tiêu ntêk tuôr con tin, cuôs thêv nhiax, sir zôngv vur khir “cuz”… lo zov chênhr uô trơưs. Chor chiênr sir Canhv sat Cơ đôngx xac đinhx viv đăngs nuv tsi tsês tir thair đăngs nuv cuz nxur mas chor ntơư tưz tsi langx phiv liv, hi sinh, cxiv tsang tsuô zus banv linhr “hlâu” chia uô tar jông hâux lưv.

Chiênr sir CSCĐ sănr sangx siz ntâus hur cxuô tinhx huânr

Cơưv đha đhâu vangx hluôr tơưk

Yangz shuv tinhx huôngr pir li “jaiv cưur con tin”

Phan Tuấn

2,484
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.