Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thangx tsangv por phưv thiên nhiên Tax Đungx cxiz chênhr zos khoanr cangr por vêv jôngr tsuô minhx cxưx nhoz qơư

11/01/2018 09:54 G1T+7

Chor shông jê nuôr, Thangx tsangv por phưv thiên nhiên Tax Đungx, xar Đăk Som (Đăk Glong) tưz uô muôx kangz hâu tsangz cxênhx por vêv haz phuôv tsangr jôngr siz shơưr chinhr sach thêv jix vux môi trươngx jôngr.

Đơn vix tưz cênhz đrul chinhr cuênx trôngx qơư 3 xar nhoz iz puôs ndil zos xar Đăk Som, xar Phi Liêng haz xar Đax K’Nangx (hênhx Đam Rông, xênhr Lâm Đôngx) zos khoanr cangr por vêv jôngr tsuô 200 ntâu tsêr pêx xinhv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz jê jôngr. Zos uô jông hâux lưv cênhz đrul, chor hanhx vi cxuôv hav taix nguên jôngr ntơưv thangx tsangv por phưv tưz pâuz lo haz tangr huv six. Iz făngz, đơn vix tsinhv chos lo yaz jê 323/391 ha trơưs cêr hoaix chos jôngr shông 2017.

Jos nênhs nhoz Max thuôx lâm phânx ntơưv Thangx tsangv por phưv thiên nhiên Tax Đungx tsinhr uô jông hâux lưv por vêv jôngr

Chor tuv khoanr cênhz đrul lưx lươngx cênhv longs Thangx tsangv por phưv thiên nhiên Tax Đungx tuôx côngv luôx đrox chia sâuz siv chos jôngr

Canr bôx cênhv longs Thangx tsangv por phưv jôngr thiên nhiên tsov cưv kruôz ntuôl pêx xinhv sâu bê cam cêt cangr por vêv jôngr

Lưx lươngx cênhv longs sox seiz sâuv pangs đêx Tax Đungx

Lê Phước

3,390
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.