Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đônx Biên phongx Đăk M’Bai tuôr trơưr fov por vêv Têz qơưs

18/01/2018 09:17 G1T+7

Đônx Biên phongx 757 (Đăk M’Bai) nhoz sâuv thangx tsangv xar Đăk Lao (Đăk Mil), lo zos cangr 10 km cêr đriv, 8 tus ndix phux haz 1 luz plơưr cônx bair.

Tsơưv tas cêr môngl lus phiv liv, phuôz chuô khăc nghiêtx tangz sis canr bôx, chiênr sir tsinhr sir jul hlang đhâu chia por vêv truôx đrênhk đriv Têz qơưs. Iz făngz tsinhr môngl sox seiz, por vêv đriv, por vêv jôngr, đơn vix tưz uô truôx đrênhk hâux lưv đăng cir, cxênhz yuôx tuôz nênhs, yêz muôl lus uô nox hur thangx tsangv buôs đriv uô jông trơưs cui đinhx. Đhâu ntơư, đơn vix puv pâuz, xưv lir 10 chuôv/12 tus nênhs zuôv cêr cui chêr đriv; thu tsês 3,486 m3 ntông tapx, 1 yêz cangx, 4 yêz mair, 1 tus cơư mair…

Canr bôx, chiênr sir Đônx Biên phongx Đăk M’Bai tuôr trơưr fov sox seiz por vêv đriv Têz qơưs

Canr bôx, chiênr sir Đônx Biên phongx Đăk M’Bai zov chênhr hâux lưv cxênhz yuôx, por vêv ndix đriv têz qơưs

Iz făngz uô đăngs nuv por vêv đriv, canr bôx, chiênr sir hur đơn vix tsinhv cxiz chênhr uô nox uô hâuk, hlôngr luz nênhx

Phan Tân

4,555
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.