Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đôn Biên phongx Cưav khâuv Thuâns An: Tuôr truôx tsưr cangr đriv, pangz tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs uô nênhx truôx

31/08/2018 10:14 G8T+7

Đônx Biên phongx Cưav khâuv Thuâns An (761) lo zó cangr, por vêv ntu cêr đriv ntêr 11 km buôs Têz qơưs Campuchia haz thangx tsangv xar Thuâns An (Đăk Mil).

Hur chor shông đhâu, cxênhx wiv, đơn vix tưz chênhr phangx cxiv tsang haz kra ntâu cêr hoaix por vêv đriv, phangx tangr tsir hlang môngl đhâu têz qơưs, lus hur têz qơưs; cxiz chênhr phong tsox cuânx chungr côngv por vêv cêr đriv, ndix đriv. Đơn vix tsinhv pangz ntâu hnuz côngs los đôngs, pangz pux tuz nhuôs tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs sâuv thangx tsangv xar Thuâns An tu kôngz lông, tsax zus, phuôv tsangr cinh têr, uô nênhx truôx. 

Ntu buôs đriv, ndix đriv zos Đônx Biên phongx Cưav khâuv Thuâns An cangr tsinhr lo por vêv truôx đrênhk

Canr bôs đơn vix tsinhr môngl njiz yangv, nul, siz thangv tinhx hinhx tsuô canr bôs jêx jos sâuv thangx tsangv xar Thuâns An

Đơn vix pangz pux tuz nhuôs tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs jos Sa Par, xar Thuâns An uô guôx zus nhux đăngs

Canr bôs, chiênr sir Đônx cênhz đrul đoanx viên thanh niên tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs xar Thuâns An seiz shuôs, por vêv đriv. Ảnh tư liệu

Phan Tân

3,959
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.