Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Song hu tangs nro pêx xinhv por vêv truôx đrênhk tsưr cangr an ninh đriv

21/09/2018 10:24 G9T+7

Nôngz nhôngl đhâu, hênhx Đăk Song tưz muôx ntâu sir jul hu đangs jul tangs nro pêx xinhv côngv por vêv truôx đrênhk tsưr cangr an ninh đriv têz qơưs.

Hênhx tưz tsiv cưv lo 1.827 chuôv kruôz ntuôl, cơưv shuv cxuô cxênhx pêx xinhv nhoz thangx tsangv đriv, đrul yangx 52.000 lênhx tuôx côngv. Chor đônx biên phongx tưz cxangz nzir 2 canr bôs uô Phor Bir thư Đangv wiv xar haz tso  11 đangv viên môngl sinh hoatx hur chor Chi bôs jêx jos ntơưv 2 xar đriv. Txus nuôr, sâuv ntu đriv ntơưv hênhx tưz cxiv tsang lo 6 tuv tưx cangr cêr đriv ndêx đriv, 23 tuv tưx cangr an ninh jêx jos, đrul jê 400 thanhx viên tuôx côngv. Pêx xinhv sâuv thangx tsangv tưz pangz tsuô lưx lươngs biên phongx muôx li 2.000 xur mông muôx kangz hâu cis txus xâm nhâps, hlang đhâu đriv, zuôv cêr cui chêr đriv haz chor hanhx vi cxuv phap luôx, an ninh tsâts tưs sâuv thangx tsangv.

Canr bôs, chiênr sir Đônx biên phongx Đăk Song nhoz sâuv thangx tsangv xar Thuâns An sox seiz por vêv đriv

Canr bôs Đônx biên phongx Đăk Tiên cxiz chênhr tuôx xar Thuans Hax txangr jê pêx xinhv

Canr bôs, chiênr sir Đônx biên phongx Đăk Song siz thangv, nôngl pâuz tinhx hinhx pêx xinhv uô nox uô hâuk thangx tsangv đriv

Phan Tân

2,737
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.