Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak N’Soong kuăl jă lam bu nuyh bon lan mât chiă nâp phĭt neh ntu tâm ntŏk n’har bri

21/09/2018 10:24 G9T+7

Tâm ăp năm le lăn, n’qual Dak N’Soong lĕ gĕh âk nau nsrôih kuăl jă lam bu nuyh bon lan mât chiă nâp phĭt neh ntu tâm ntŏk n’har bri dak.

N’qual lĕ ndâk gĕh 1.827 tâ mbơh ntĭm, nti ân ma ăp bu nuyh bon lan ta mpeh n’har bri, đah rlau 52.000 bu nuyh nti. Ăp mpôih ka han mât chiă n’har bri lĕ n’hao dŏng 2 kan bộ bư groi bí thư đảng ủy xã n’hanh ndơp 11 đảng viên rbŭn kan ta ăp chi bộ thôn, bản ta 2 xă mpeh n’har bri. Tât abaơ, ta trong n’har bri tâm n’qual lĕ njêng gĕh 6 ntŏk kan mât chiă êng n’har bri gâng lŭ tăm, 23 ntŏk kan mât uănh đăp mpăn nau rêh tâm thôn, bon, đah dăch tât 400 bu nuyh kan. Bu nuyh bon lan tâm n’qual lĕ mbơh ân ka han mât chiă trong n’har bri tâm 2.000 nô nau kh’lay yor bu pit, găn du bri bu, gĕh nau tih tâm ntŏk n’har bri n’hanh ăp nau tih pháp luật, đăp mpăn tâm lam n’qual.

Kan bộ, ka han Mpôih ka han mât chiă trong n’har bri Dak N’Soong ta xă Thuận Hạnh hăn ksiêm mât chiă n’har bri

Kan bộ Mpôih ka han mât chiă trong n’har bri Dak Tiên hăn ta xă Thuận Hà way dơh dăch, tâm êp ma bu nuyh bon lan

Kan bộ, ka han Mpôih ka han mât chiă trong n’har bri Dak N’Soong mbơh hưn, joi gĭt nô nau pah kan bư mir jan ta bu nuyh bon lan tâm mpeh n’har bri

Phan Tân

2,879
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.