Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Mil, ô nhiêmr nqu pang krang cax phê

23/11/2017 08:53 G11T+7

Hênhx Đăk Mil muôx yangx 250 kror txul kkrang cax phê hoatx đôngx trơưs chiv, phênhv ntâu por lênhx nhoz hur thangx tsangx nênhs nhoz chôngz, lơưr ntul têz qơưs cêr, xênhr cêr. Nhis nuôr, pêx xinhv sâuv thangx tsangv hênhx tangz tov môngl txus chiv sâu cax phê shông 2017.

Six mangx, ntâu kror txul krang lux zâu trâu saz njo hoatx đôngx tangs công suât, pang nqu pur nta, đu ndiaz, uô ô nhiêmr môi trươngx. Tsi tangs hoatx đôngx lênhv hnuz lênhv mo, uô xênhz txoz, pang nqu ntơưv chor kror txul tsinhv uô anhv hươngv hênhr txus đăngs jul tưz xưs li luz nênhx chiax nhoz ntơưv pêx xinhv; ntâu zangv yêz môngl lus đhâu tsi puv cêr.

Pangz nqu tsâus nti ntơưv kror txul krang uô tsi puv cêr tsuô ntâu yêz môngl lus sâuv tê qơưs cêr 14

Iz luz kror txul krang cax phê hur plơưr thix trânr Đăk Mil nqu pang uô ô nhiêmr môi trươngx

Kror txul krang cax phê nhoz hlo ntơưv ntul têz qơưs cêr 14, ntu đhâu xar Thuânx An

Y Krăk

2,910
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.