Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðại đội ka han klơ neh 3 “lah mô ŭch dŏng” hât su

07/06/2018 09:11 G6T+7

Tĕng nau n’hêl klơ tâm nau kan mô dơi su hât ta ntŏk kan, tâm mpôih, tâm bon lan, Chi ủy, M’bŭch ntĭm gai Ðại đội ka han klơ neh 3 – M’bŭch Ntĭm gai Tâm lơh n’qual Tuy Ðức lĕ nchŭn n’hâm ntĭm sơm, mbơh hưn. Nau moh kan “Kan bộ, ka han Ðại đội ka han klơ neh 3 lah mô ŭch dŏng hât su”, lĕ dơi kan bộ, ka han Ðại đội ka han klơ neh 3 pah kan uĕh.

Lah gĕh âk kan bô, ka han tâm mpôih saơ nau mô uĕh yor su hât đah n’hâm soan n’hanh ntŏk rêh nĕ “mô ŭch dŏng” hât sau tâm bon lan n’hanh tâm nau rêh kan ôi mhau.

Nau moh kan “Kan bộ, ka han Ðại đội ka han klơ neh 3 lah mô ŭch dŏng hât su” dơi bu yông ta wâl gơi ntênh ntĭm kan bộ, ka han

Mpôih ka han ndâk âk nau pah kan, nau pâl rlưn gơi kan bộ, ka han nti ren, lơi nau way dŏng hât su

Prăk gĕh nkrem yor mô su ât dơi khăn păng dŏng njêng jêng prăk gơi tâm kơl băl ba bă

Phan  Tân

1,999
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.