Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ka han mhe buăn tâm dâng siăm kơ Bri dak

22/06/2018 10:23 G6T+7

Jêh 3 khay nti ren, dăch tât 500 rhiăng ka han mhe lăp năm 2018 ta Tiểu đoàn 301, Trung đoàn 994 lĕ gĭt âk ntil nau tâm nau mĭn, nau mbơh ngơi n’hanh nau pah kan.

Ăp ka han mhe gĕh âk nau gĭt tâm lơh tâm su, nau n’gon piăng bư trau, nau dŏng phao n’hanh răk mray săk jăn. Buăn tâm tâm siăm kơ Bri dak, ăp ka han nsrôih n’hao uĕh nau way ntơm bơh kal e “Ka han Wa Hồ” n’hanh ăp ntil nau gĕh pah kan uĕh, mô rlu nti, ren nuih n’hâm săk jăn, nsrôih pah kan ân jêh uĕh ăp ntil nau kan bri dak jao tâm mpôih.

Du huê ka han mpơl măt ân ma dăch tât 500 ka han mhe rŏ nau buăn n’hanh chŭm siăm kơ Bri dak

Ka han mhe hăn tâm ban gơi mpơl ân bu saơ nau nsrôih gơi mât uănh Bri dak lah gĕh nau tâm lơh tâm su

Tâm 3 khay, ăp ka han mhe dơi bu ntĭm nau tâm dông, nau blau tâm lơh tâm su, nau blau dŏng phao tâm lơh

Rnăk ka han mhe răm ngăn yor saơ oh kon păng lĕ têh, gĭt nau aơ nau ri tâm mpôih ka han

Phan Tân

1,408
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.