Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ka han mhe têh ndăm tâm mpôih ka han

10/05/2018 14:52 G5T+7

Jêh rlau 2 khay nti ren tâm mpôih ka han, dăch tât 600 rhiăng nuyh mhe lăp ka han năm 2018 bơh Trung đoàn 994, (Mpôih ka han Ntĭm gai tâm lơh n’gor) ta n’qual Dak Mil rlau nar rlau têh ndăm.

Bơh đah nau kan nti chính trị n’hanh gĭt nau tâm lơh tâm su kal e, nau kan ka kan bu nuyh bon lan Việt Nam, ăp ka han mhe dơi bu ntĭm tay nau tâm lơh ka lơ neh, nti ren nau dăng n’hâm soan, ndâk njêng nau rêh ân di… Ðah ăp ka han mhe, nau kah gĭt wâl, mpôl băl n’hanh nau rêh lĕ mơng sa ơm lĕ dơi nsing ntŏk êng gơi rnglăp ma băl mhe n’hanh ăp ntil nau rlong nti ren, pah kan gơi mât uănh Bri dak.

Ăp ka han mhe bu nong iê bu nuyh mô klach, rnglăp băl mhe lăp bư ka han

Ăp ka han mhe bu nong iê bu nuyh ndrel ma băl mhe lĕ nuih n’hâm nti ren

Gĭt n’hanh dŏng blau ngăn ăp ntil phao

Ka han mhe nti ren nau rêh tâm mpôih ka han

Phan Tân

1,929
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.