Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Uô jông saiz chor par thangx tsi bov đamv an toanx vêv xinhz thưx phâmv muôs cxuô kror

18/05/2017 14:39 G5T+7

Nhis nuôr, ntơưv ntâu cơ sơv muôs, tsêr muôs thangz nzir jê chor tsêr cơưv sâuv thangx tsangv chor xar nhoz tuz, nhoz đêz, tiv zix mas chor tsêr cơưv cxênhx I, cxuô zangv par thangx tsi pâuz mênhx cơ sơv uô, thanhx phênhx, tsi muôx six nhôngl sir zôngv… lo muôs cxuô kror, công khai, ntâu đuô hlo mas zos ntơưv chor tsêr cơưv nhoz thangx tsangv chôngz minhx cxưx nênhs tsơưs.

Viv ntơưv nuôr, pêx xinhv pluôs, tsi pâuz phênhz hangx tas – đangs. Thâuv nuôr, lưx lươngs tsưc năng cxênhz yuôx tsơưs. Kror ngui hiêmv mas nhuôs zâu, mâmx non thâuv nox chor sanv phâmv tsi đamv bov tsât lươngs, tsi an toanx, nxei tsangv lov, moz plăngz, hơư kuôr, thương hamx… Tiv zix mas tinhx tsangs tsât lov nhoz hur chêr ntêr, uô moz ung thư ntơưv ntâu zangv hoar tsât lov zôngv chia tsâu, tsinhv yuôr nhoz hur thưx phâmv.

Iz luz tsêr muôs thangz nzir jê Tsêr cơưv cxênhx I Vor Thix Saur nhoz jos 4, xar Quangv Sơn (Đăk Glong) muôs ntâu zangv par thangx tsi pâuz cơ sơv uô, thanhx phênhx, tsi muôx six nhôngl sir zôngv…

Ntâu zangv par, thangx nuôr nrar txus chor nhuôs, shuv xinhz mas por lênhx muôx maux săc jông gâux haz muôx grê 1.000 – 3.000 nhiax/poz, muôx têx zangv tsinhv muôx cxuô zangv uô si

Nhuôs zâu minhx cxưx nênhs tsơưs tưz tsov nhêv, zinhv sưz ntâu zangv, tsinhv tsuv nox, hâuk lov, cxuôv hav txus đangs jul haz phuôv tsangr tov kangz

Txus hnuz suz ntux cuz, nhuôs zâu nênhs Chu nhoz jos Nam Ninh, xar Nâm N’Đir nox ntâu sanv phâmv cem sâu bê ntơưr têz qơưs tov đrâu, tsi sâu mênhx pêv thanhx phênhx haz hnuz uô

H'Mai

2,488
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.