Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxiz chênhr đuô haz hâux lưv phangx, tangr tai nanx pôngz đêx ntơưv nhuôs zâu

17/08/2017 10:15 G8T+7

Nôngz nhôngl kror đhâu, tsơưv tas tưz lo cxuô cxênhx, nganhx, trôngx qơư ban hanhx ntâu văn banv, cêr hoaix tơư kra, kra uô hâux lưv phangx, tangr tai nanx pôngz đêx tangz sis tinhx tsangx nhuôs zâu tuôs viv pôngz đêx ntơưv ntâu trôngx qơư hur chaix su ntux cuz tsinhv muôx cxangz, tiv zix mas nhuôs zâu nhoz thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs, thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz.

Uô ntêx tinhx tsangx sâuv, chinhr cuênx cxênhx xar, chor tsov cưv đoanx thêv, cơ cuan tsưc năng cis txus tsuv cxiz chênhr đuô haz kruôz ntuôl, kruôz hu txus cxuô chuôz zis, pêx xinhv zov chênhr nôngl, has zus chor nhuôs; cênhz cxiz chênhr hâux lưv cxênhz sei, huv six cxul biênv canhv bor ntơưv chor qơư muôx đêx, pangs chia pêx xinhv pâuz phangx tangr tai nanx pôngz đêx jông đuô.

Tinhx tsangx nhuôs zâu hur thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs đang hangr đêx, pangs đêx hur chaix ntux cuz tsinhv muôx ntâu

Nhuôs zâu jos Bu Đôp, xar Đăk N’Drung (Đăk Song) nhoz yênhx pơưk uô si, đang đêx hur chaix ntux cuz, cangr qơưx ngui hiêmv

Cangr qơưx nav đêx, hangr đêx pur tuôx hur chaix ntux nangs, ntâu nhuôs zâu đang đêx tangz sis tsi muôx nênhs hlu seiz shuôk

Y Krăk

3,206
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.