Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Qơư su gox por trôngz Đar Têi - “Qơư su” chia pêx xinhv jur har txưr

24/05/2018 13:57 G5T+7

Tsi tangs zos qơư chia gox jangv nangs xuz nangs chuô an toanx, qơư su gox ntơưv por trôngz Đar Têi, thuôx njâur por trôngz Trươngx Sa (hênhx Trươngx Sa, xênhr Khanhr Hoax) tsinhv muôx cxix cxuô ntâu zangv zov chênhr tsuô pêx xinhv đêz đrăngs har txưr ntâu hnuz thâuv zov chênhr.

Qơư su gox đangr muôx 13 ha, txâus qơư ntiv 200 gox njêl ntơưv nênhs nhoz har txưr lus su zangv nangs chuô. Ntơưv nuôr muôx trung Tâm Jix vux Hâux cânx Nghêx njêl (thuôx Bôs Nông nghiêps haz PTNT Viêtx Nam) hoatx đôngs txix shông 2009 txus nuôr tưz cung câp ntâu zangv trox xăng, khu mair moc haz sâu zuôr haiv sanv ntơưv pêx xinhv nhoz sâuv thangx tsangv har txưr Trươngx Sa Viêtx Nam. Nuôr zos điêux ciênx zôngx ziv tsuô pêx xinhv môngl har txưr ntêr hnuz, txu chi phir, cxangz ndê liv cinh têr hur khai thac, ntâus ntêl haiv sanv.

Đrul đâux tư ntơưv Têz qơưs, qơư su gox nhoz por trôngz Đar Têi tưz zos qơư su gox an toanx tsuô pêx xinhv thâuv môngl har txưr

Gox ntơưv pêx xinhv môngl qơư su gox por trôngz Đar Têi

Pangz jix vus xur 2, Trung tâm Jix vus Hâus cânx Nghêx njêl por trông Đar Têi txuôs trox tsuô gox njêl pêx xinhv

Njil haiv đăng por trôngz Đar Têi tưz nhoz yênhx châuv shông nuôr chia pangz pêx xinhv tinr hiêux, pâuz phương hươngr môngl qơư su gox zangv năngs xuz nangs chuô

Phut su ntơưv pêx xinhv uô kangz ntâu hnuz môngl har txưr thâuv lus qơư su gox đrêl

Đức Diệu

2,763
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.