Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Cxơưx tuôz zưv tai nans pôngz đêx ntơưv chor pangs tsi muôx bangv kra
 • 16/05/2017 09:08
 • Nhis nuôr, sâuv thangx tsangv xênhr muôx los six ntâu pangs ntiv đêx zus njêl haz tsuôk kôngz lông. Li ntơư, tangs sis, ntâu pangs đangr, tuz, ntâu luz kror tuz tso tsês tsi cxul bangv kra los sis bangv has kra tưz poz, xêz tsi mênhx pêv, cxơưx tuôz zưv tai nans, tiv zix mas pôngz đêx.
 • Sir jul xưv lir “yêz đôx chêr”
 • 21/04/2017 10:31
 • Nôngz nhôngl đhâu, ntâu lênhx thanhs nhanhs, thiêur niên sâuv thangx tsangv thix xar Gia Nghiar haz hênhx Đăk Mil tsinhr sir zôngv “yêz đôx chêr” chia lưr (zangv yêz mair lo hlôngr cêt câur txơưr thâuv yaz), uô đrông đror, pôngz an tsâts tưs.
 • Cxangz nzir pâuz chai tsuô pêx xinhv jos Bu Rwah
 • 02/03/2017 14:36
 • Phongx Canhv sat zos thôngs, Công an xênhr haz Công ti Pangx tênhz Đăk Nông kror uô cê kruôz ntuôl pâuz lus chia zos thôngs, an toanx sir zôngv pangx tênhz tsuô pêx xinhv jos Bu Rwah, xar Đăk N’drung (Đăk Song).
 • Zaiv cêr zuôv cêr chai ntul cêr sâuv têz qơưs cêr 14
 • 23/02/2017 10:22
 • Chia bov đamv an toanx môngs lus sâuv têz qơưs cêr 14, 2 hli ntâu đhâu Thanh tra Sơv Zos thôngs – Vâns taiv tưz cênhz đrul cxuô đơn vix tsưc năng, chinhr cuênx trôngx qơư lâux ruôr, zaiv cêr chor hanhx vi zuôv cêr chai ntul cêr môngs lus.
 • Uô tar hâux lưv zos tuz tros shông 2017
 • 16/02/2017 13:44
 • Tangs cis 13/2, cxuô trôngx qơư hur xênhr tưz tuôv cxix tsov cưv lêr zos tuz tros shông 2017, xang 750 thanhs nhanhs môngs uô nghiar vus cuân sưs.
 • Jas tsaz zaiv cêr 373 trươngx hơpx zuôv cêr tsâts tưs zos thôngs
 • 09/02/2017 13:42
 • Uô ntêx, hur haz uô kangz Tsaz Kaz shông trong 2017, lưx lươngs canhv sat zos thôngs (CSZT) tangs nro xênhr tưz phaiz uô ntâu pangz môngs sox saiz chia cxênhz saiz yêz kruô, thâux nhangr, thâux yangx, njuôl nôngx đôx cônx, môngs chênhr chia phangx tangr tai nans, siz fôngv zos thôngs sâuv 3 ntu cêr têz qơưs, 6 ntu cêr xênhr haz cêr môngs đhâu jêx jos, đhâu xar.
<< <  4  5  6  7  8  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.