Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Pêx xinhv xar Đăk N’Drung đrul cxơưx tuôz zưv qox tamx
 • 09/08/2018 10:35
 • Đêx Đăk N’Drung ntêr yangz 3 km đhâu ntâu jêx jos sâuv thangx tsangv xar Đăk N’Drung (Đăk Song). Câuv tơưv shông lus nuôr, ntâu chuôz zis pêx xinhv hur xar tưx uô cxuô zangv qox đai tuôv hlang đhâu tus đêx nuôr.
 • Đônx Biên phongx Đăk Đam tri ân chor Anh hungx liêts sir
 • 19/07/2018 10:25
 • Tsinhz tas tri ân chor anh hungx liêts sir tưz tuôs zos por vêv đriv Têz qơưs, canr bôs, chiênr sir Đônx Biên phongx Đăk Đam, xar Đăk Lao (Đăk Mil) tưz yưv, hu pangz hur haz tov đrâu đơn vix lo yangx 600 chơưx nhiax chia khu hlôngr Bia ndu txus chor anh hungx liêts sir.
 • Đais đôis bôs binh 3 “has tsi” tsuô zênhz cangz ntơưr
 • 07/06/2018 09:11
 • Uô trơưs chor cui đinhs ntơưv cxênhx sâuv lus tsi hâuk zênhz ntơưv cơ cuan, đơn vix, qơư công côngs, Chiv hui, Ban chiv hui Đais đôis bôs binh 3 – Ban Chiv hui Cuân sưs hênhx Tui Đưc tưz tox tsongs uô jông hâux lưv zor zux, kruôz ntuôl. Khâuv hiêus “Canr bôs, chiênr sir (CBCS) Đais đôis bôs binh 3 tsi hâuk zênhz cangz ntơưr”, tưz lo CBCS Đais đôis bôs binh 3 thêv hiêns bâuv chor nuv uô hanhx đôngs mênhx pêv.
 • Qơư su gox por trôngz Đar Têi - “Qơư su” chia pêx xinhv jur har txưr
 • 24/05/2018 13:57
 • Tsi tangs zos qơư chia gox jangv nangs xuz nangs chuô an toanx, qơư su gox ntơưv por trôngz Đar Têi, thuôx njâur por trôngz Trươngx Sa (hênhx Trươngx Sa, xênhr Khanhr Hoax) tsinhv muôx cxix cxuô ntâu zangv zov chênhr tsuô pêx xinhv đêz đrăngs har txưr ntâu hnuz thâuv zov chênhr.
 • Hax tângx cir thuôx, công nghês cao nhoz Trươngx Sa
 • 17/05/2018 14:50
 • Tsơưv nhoz đêz angr lôngl tangz sis lo zov chênhr ntơưv Đangv, Têz qơưs, chor joanh nghiêpx haz pêx xinhv, chor shông đhâu, chor por trôngz thuôx njâur trôngz Trươngx Sa (hênhx por trôngz Trươngx Sa, xênhr Khanhr Hoax) lo đâux tư cơ sơv vâtx tsât, hax tângx cir thuôx tiên tiênr chia pangz mangx sir zôngv, cơưv shuv, trưx sănr sangx siz ntâus ntơưv canr bôx, chiênr sir haz pêx xinhv sâuv por trôngz.
 • Chiênr sir yaz tar saz hur cuân ngur
 • 10/05/2018 14:52
 • Đhâu 2 hli ntâu cơưv shuv hur môi trươngx cuân ngur, jê 600 chiênr sir yaz shông 2018 ntơưv Trung đoanx 994, (Bôx Chiv hui cuân sưx xênhr) nhoz ntươv hênhx Đăk Mil ziv hnuz ziv tar saz.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.