Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Ðăk Mil sir jul cxênhz tangr moz Covid-19
 • 19/08/2021 11:02
 • Xangv txus 13 tênhz nuz 17/8, hênhx Ðăk Mil muôx 31 ca moz Covid-19. Sir jul tsi chia moz cil txangr, chor nuz đhâu, hênhx Đăk Mil tưz tox tsongs kra iz tuôv cxix chor tsưr ziv phangx, tangr moz Covid-19.
 • Cư Jut txuôl nzir chênhr phangx phangx, tangr moz Covid-19
 • 11/08/2021 16:06
 • Nhis nuôr, tinhx hinhx moz Covid-19 sâuv thangx tsangv xênhr has tsongs haz hênhx Cư Jul has jiêng tangz tov muôx moz ntâu, cxangz nzir lus xur lươngx nênhs mangl moz, ngui cơ cil txangr hur côngx đôngx hênhr yangx.
 • Công ty Nhôm Đăk Nông-TKV sanv xuât an toanx cênhz phangx tangr moz
 • 04/08/2021 10:57
 • Công ty Nhôm Đăk Nông-TKV (DNA) cangr, vận hanhx Tsêr mair sanv xuât Alumin Nhân Cơ (Đăk R’lâp). Nhis nuôr, công ty muôx yangx 1000 canr bôx, công nhân, nênhs los đôngx. Chia bov đamv ntu sanv xuât hoax đôngx đrăngx đrênhk, công ty tưz cich hoax tangs nro hêx thôngr phangx, tangr moz Covid-19.
 • Ðăk N’Drung côngv saz, côngv njưl tangr moz Covid-19
 • 29/07/2021 10:25
 • Tangv siv uô kangz muôx chor nênhs nhoz sâuv thangx tsangv xar Ðăk N'Drung muôx moz SARS-CoV-2, Ban Tơư kra phangx, tangr moz ntơưv tiz nênhs hênhx Đăk Song tưz cuêt tinhv Đăk N’Drung cêv kuôl 14 nuz, chuôz txix 12 tênhz nuz 17/7/2021.
 • Chênhr phangx ngui cơ tu tox poz
 • 22/07/2021 10:15
 • Nôngz nhôngl nuôr, sâuv thangx tsangv xênhr muôx nangs lus ntâu. Viv li, chor chuôz zis uô nênhx nhoz kangz ntang trôngz chênhr phangx tu tox poz.
 • Tror muôx tinhx tsangx nangv tsinhz plơưr, ntul Têz qơưs cêr 14
 • 22/07/2021 10:14
 • Nôngz nhôngl đhâu, tsơưv chor nganhx tsưc năng, trôngx qơư sâuv thangx tsangv xênhr tưz sir jul xưv lir chor hanhx vi nangv tsinhz ntul, plơưr cêr chia uô langx luôv, tangz sis iz luz six hơưv lur uô kangz, tinhx tsangx nuôr tror muôx tuôx.
 • Chiênr sir yaz tar nênhx hur cuân ngur
 • 24/06/2021 10:26
 • Shông 2021, Trung đoanx 994 tol taik haz kra muôx 500 tuz trok yaz nhâpx ngur chor trôngx qơư hur xênhr. Uô kangz 3 hli nhoz haz cơưv shuv hur môi trươngx tuz trok, chor tuz trok yaz tưz tar nênhx mênhx pêv hur saz xangr haz uô hâux lưv, uô tar jông nôix jung tsangz cxênhx cơưv shuv.
 • “Kror muôl thần” tuôr tax tul ntơưv Nghĩa Thắng
 • 21/01/2021 10:47
 • Chor shông uô ntêx, xar Nghĩa Thắng (Đăk R’lâp) zos thangx tsangv phưc tax lus an ninh tsâts tưx, tiv zix mas thangx tsangv ngar ba caz khư haz ntu cê rxênhr môngl đhâu. Tov ntêx kror tsinhz ntơư, iz făngz chênhr phangx kra uô iz tuôv cxix chor biênx phap hâux lưv, shông 2017 lưx lươngs công an xar tưz has kra Đangv wiv, chinhr cuênx trôngx qơư kra uô mô hinhx “camera an ninh” trơưs făngz xar hôx hoar.
 • Cxênhz yuôx por trôngz har txưr đêz
 • 09/05/2019 14:31
 • Chor por trôngz, qơư por trôngz thuôx njâur por trôngz Trươngx Sa (Khanhr Hoax), canr bôs, chiênr sir tangr tưs tưz nhoz ntơưv tinhx tsangs sănr sangx ntâus tsangv haz yangz shuv.
 • Tuz tros por trôngz har txưr muôx cor cangv nhênhv ntơưr, bor
 • 25/04/2019 19:37
 • Nhoz đêz angr lôngl yênhx puô haiv lir, pâuz lor xur mông ntơưv ntơưr, bor tsuô canr bôs, chiênr sir tangz tov uô hâux lưv sâuv njâur por trôngz har txưr Trươngx Sa (Khanhr Hoax) njiz ntâu phiv liv. Viv li, iz fông nhoz Trươngx Sa zos chor nux muôx grê yangx, lo canr bôs, chiênr sir ntơưv seiz hluz.
 • Qơư đriv tangr tưs tưz muôx chor tix lâul
 • 28/02/2019 14:11
 • Ntu đriv Viêtx Nam – Campuchia đhâu thangx tsangv xênhr Đăk Nông ntêr muôx 130 km. Hur 60 shông đhâu (3/3/1959-3/3/2019), tiv zix mas 15 shông cxiv tsang xênhr, iz făngz hâux lưv uô tsưr cangr an ninh đriv, an ninh tsâts tưs trôngx qơư, canr bôs chiênr sir bôs đôis biên phongx xênhr tsinhr saz ntêr nhoz trôngx qơư, txangr jê pangz pêx xinhv, cênhz tangs saz tangs njưl tsuô tsôngv box cxuô minhx cxưx qơư buôs đriv. Đhâu ntơư, pangz mangx cungv côr, cxiv tsang thangx tsangv đriv ziv hnuz ziv truôx haz phuôv tsangr.
 • Cuz saz “Tiêt cơưv thangx tsangv đriv”
 • 22/11/2018 10:16
 • Kror đhâu, Đônx Biên phongx Tui Đưc cênhz đrul Tsêr PTDTNT THCS THPT Tui Đưc, xar Đăk Buk So (Tui Đưc) tsov cưv jas kruôz ntuôl lus đriv tsuô 170 shuv xinhz.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.