Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • “Kror muôl thần” tuôr tax tul ntơưv Nghĩa Thắng
 • 21/01/2021 10:47
 • Chor shông uô ntêx, xar Nghĩa Thắng (Đăk R’lâp) zos thangx tsangv phưc tax lus an ninh tsâts tưx, tiv zix mas thangx tsangv ngar ba caz khư haz ntu cê rxênhr môngl đhâu. Tov ntêx kror tsinhz ntơư, iz făngz chênhr phangx kra uô iz tuôv cxix chor biênx phap hâux lưv, shông 2017 lưx lươngs công an xar tưz has kra Đangv wiv, chinhr cuênx trôngx qơư kra uô mô hinhx “camera an ninh” trơưs făngz xar hôx hoar.
 • Cxênhz yuôx por trôngz har txưr đêz
 • 09/05/2019 14:31
 • Chor por trôngz, qơư por trôngz thuôx njâur por trôngz Trươngx Sa (Khanhr Hoax), canr bôs, chiênr sir tangr tưs tưz nhoz ntơưv tinhx tsangs sănr sangx ntâus tsangv haz yangz shuv.
 • Tuz tros por trôngz har txưr muôx cor cangv nhênhv ntơưr, bor
 • 25/04/2019 19:37
 • Nhoz đêz angr lôngl yênhx puô haiv lir, pâuz lor xur mông ntơưv ntơưr, bor tsuô canr bôs, chiênr sir tangz tov uô hâux lưv sâuv njâur por trôngz har txưr Trươngx Sa (Khanhr Hoax) njiz ntâu phiv liv. Viv li, iz fông nhoz Trươngx Sa zos chor nux muôx grê yangx, lo canr bôs, chiênr sir ntơưv seiz hluz.
 • Qơư đriv tangr tưs tưz muôx chor tix lâul
 • 28/02/2019 14:11
 • Ntu đriv Viêtx Nam – Campuchia đhâu thangx tsangv xênhr Đăk Nông ntêr muôx 130 km. Hur 60 shông đhâu (3/3/1959-3/3/2019), tiv zix mas 15 shông cxiv tsang xênhr, iz făngz hâux lưv uô tsưr cangr an ninh đriv, an ninh tsâts tưs trôngx qơư, canr bôs chiênr sir bôs đôis biên phongx xênhr tsinhr saz ntêr nhoz trôngx qơư, txangr jê pangz pêx xinhv, cênhz tangs saz tangs njưl tsuô tsôngv box cxuô minhx cxưx qơư buôs đriv. Đhâu ntơư, pangz mangx cungv côr, cxiv tsang thangx tsangv đriv ziv hnuz ziv truôx haz phuôv tsangr.
 • Cuz saz “Tiêt cơưv thangx tsangv đriv”
 • 22/11/2018 10:16
 • Kror đhâu, Đônx Biên phongx Tui Đưc cênhz đrul Tsêr PTDTNT THCS THPT Tui Đưc, xar Đăk Buk So (Tui Đưc) tsov cưv jas kruôz ntuôl lus đriv tsuô 170 shuv xinhz.
 • Bôx luôx Dân sưs
 • 31/10/2018 08:55
 • Bôx Luôx Dân Sưs sur 91/2015/CH 13 hnuz 24/11/2015 ntơưv Cuôr Hôis Têz qơưs Côngx Hoax Xar Hôis Chuv nghiar Viêtx Nam muôx 6 phênhv, 27 yôngx, 689 grêi. Bôx Luôx Dân Sưs sur 91/2015/CH 13 hnuz 24/11/2015 muôx nux grêi thi hanhx txix hnuz 01/01/2017, Bôx luôx Dân sưs sur 33/2005/CH 11 zuôr tangs nux grê thâuv Bôx luôx Dân sưs nuôr muôx nux grê.
 • Yangz shuv thangx tsangv phangx tangr xênhr shông 2018
 • 11/10/2018 10:19
 • Txix hnuz 9 – 11/10 muôx uô jas yangz shuv thangx tsangv phangx tangr xênhr shông 2018, zov chênhr hlo mas hâux lưv vânx hanhx cơ chêr trơưs Nghis cuêt 28-NQ/TW ntơưv Bôs Tsinhz chei chia xưv chir huv six, muôx kangz hâu chor tinhx huôngr phuc tapx sâuv thangx tsangv hur ntu têz qơưs tax tul haz ntu ntâus tsangv, sănr sangx ntâu zênhx cxuô âm mưu, thuv đoans tsinhz cxuôv hav ntơưv chor thêr lưx thux đix…
 • Xênhr cêr 1 poz ntâu hênhr
 • 04/10/2018 09:44
 • Xênhr cêr 1 ntêr 36 km, txuôl ntơưv thix trânr Kiênr Đưc (Đăk R’lâp) đhâu chor xar Quangv Tân, Đăk R’tih, Quangv Tâm haz Đăk Buk So (Tui Đưc).
 • Cxangz nzir hơpx tac, cxiv tsang cêr đriv tax tul, hưr nghis
 • 27/09/2018 14:11
 • Ntơưv zos nôis jung hơpx tac shông 2019 lo thôngx zênhv ntơưv Hôis đamx jas tiv 11 zos Bôs Chiv hui Bôs đôis biên phongx (BĐBP) xênhr Đăk Nông (Viêtx Nam) haz thangx tsangv Zâu cuân sưs Mondulkiri (Têz qơưs Campuchia) kror tsov cưv ntơưv thix xar Gia Nghiar.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.