Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Chia an toanx pangs đêx cheix ntux nangl
 • 08/09/2021 10:52
 • Đăk Nông tangz tov hur cheix ntux nangl, hiênx tươngx phuôz chuô cưx đoan muôx tsi tsês. Keiz ngui hiêmv muôx thâuv tưs tsi pâuz, cxuôv hav txus an toanx ntơưv chor công trinhx pangs ntiv đêx.
 • Bov đamv an toanx trâu pêx xinhv hur cêv kuôl tsôngv langx
 • 08/09/2021 10:53
 • Uô ntêx muôx ntâu ntơưv cangz moz Covid-19, nôngz nhôngl đhâu, cxuô trôngx qơư sâuv thangx tsangv xênhr tưz kra ntâu tsưr ziv chia bov đamv an toanx, pangz mangx pêx xinhv phangx, tangr cangz moz Covid-19 thâuv cêv kuôl tsôngv langx.
 • Lưx lươngs cuân sưx xênhr côngv têk tangr cangz moz
 • 05/09/2021 14:39
 • Hur jas moz Covid-19, lưx lươngs cuân sưx (LLQS) xênhr tsinhr phat hui jông tsưc năng pangz tuz trok hâux lưv, tsi langx phiv liv, txov nhev, ngui hiêmv, tangr tưs tưz muôx njêx muôs tov hâur ntêx phangx, tangr moz.
 • Lưx lươngs Công an phat hui vai tsox hur phangx, tangr cangz moz Covid-19
 • 05/09/2021 14:37
 • Tov ntêx tinhx hinhx cangz moz Covid-19 muôx ntâu, lưx lươngs Công an xênhr Đăk Nông tưz haz tangz tov phat hui vai tsox nongx côt, nhoz qơư tangr, nhoz cơ sơv, sir jul uô, muôx kangz hâu hâux lưv iz tuôv cxix hur bov đamv an ninh tsâts tưx, an toanx tsôngv langx haz phangx, tangr cangz mo Covid-19.
 • Ðăk Mil sir jul cxênhz tangr moz Covid-19
 • 19/08/2021 11:02
 • Xangv txus 13 tênhz nuz 17/8, hênhx Ðăk Mil muôx 31 ca moz Covid-19. Sir jul tsi chia moz cil txangr, chor nuz đhâu, hênhx Đăk Mil tưz tox tsongs kra iz tuôv cxix chor tsưr ziv phangx, tangr moz Covid-19.
 • Cư Jut txuôl nzir chênhr phangx phangx, tangr moz Covid-19
 • 11/08/2021 16:06
 • Nhis nuôr, tinhx hinhx moz Covid-19 sâuv thangx tsangv xênhr has tsongs haz hênhx Cư Jul has jiêng tangz tov muôx moz ntâu, cxangz nzir lus xur lươngx nênhs mangl moz, ngui cơ cil txangr hur côngx đôngx hênhr yangx.
 • Công ty Nhôm Đăk Nông-TKV sanv xuât an toanx cênhz phangx tangr moz
 • 04/08/2021 10:57
 • Công ty Nhôm Đăk Nông-TKV (DNA) cangr, vận hanhx Tsêr mair sanv xuât Alumin Nhân Cơ (Đăk R’lâp). Nhis nuôr, công ty muôx yangx 1000 canr bôx, công nhân, nênhs los đôngx. Chia bov đamv ntu sanv xuât hoax đôngx đrăngx đrênhk, công ty tưz cich hoax tangs nro hêx thôngr phangx, tangr moz Covid-19.
 • Ðăk N’Drung côngv saz, côngv njưl tangr moz Covid-19
 • 29/07/2021 10:25
 • Tangv siv uô kangz muôx chor nênhs nhoz sâuv thangx tsangv xar Ðăk N'Drung muôx moz SARS-CoV-2, Ban Tơư kra phangx, tangr moz ntơưv tiz nênhs hênhx Đăk Song tưz cuêt tinhv Đăk N’Drung cêv kuôl 14 nuz, chuôz txix 12 tênhz nuz 17/7/2021.
 • Chênhr phangx ngui cơ tu tox poz
 • 22/07/2021 10:15
 • Nôngz nhôngl nuôr, sâuv thangx tsangv xênhr muôx nangs lus ntâu. Viv li, chor chuôz zis uô nênhx nhoz kangz ntang trôngz chênhr phangx tu tox poz.
 • Tror muôx tinhx tsangx nangv tsinhz plơưr, ntul Têz qơưs cêr 14
 • 22/07/2021 10:14
 • Nôngz nhôngl đhâu, tsơưv chor nganhx tsưc năng, trôngx qơư sâuv thangx tsangv xênhr tưz sir jul xưv lir chor hanhx vi nangv tsinhz ntul, plơưr cêr chia uô langx luôv, tangz sis iz luz six hơưv lur uô kangz, tinhx tsangx nuôr tror muôx tuôx.
 • Chiênr sir yaz tar nênhx hur cuân ngur
 • 24/06/2021 10:26
 • Shông 2021, Trung đoanx 994 tol taik haz kra muôx 500 tuz trok yaz nhâpx ngur chor trôngx qơư hur xênhr. Uô kangz 3 hli nhoz haz cơưv shuv hur môi trươngx tuz trok, chor tuz trok yaz tưz tar nênhx mênhx pêv hur saz xangr haz uô hâux lưv, uô tar jông nôix jung tsangz cxênhx cơưv shuv.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.