Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Klach ngăn khit bŭk dak yor ăp ntu ka, nglau dak mô gĕh mpơng bu nchih mbơh hưn
 • 16/05/2017 09:08
 • Abaơ, tâm lam n’gor gĕh âk ngăn ntu ka, nglau dak gơi dŏng rong ka n’hanh tŏ dak bư mir jan ba. Khă nĕ, âk ntu ka, nglau dak huy, jru, ăp ntu hŭk bu chơ lơi mô dơi bu ndâk mpơng nchih mbơh hưn mô rĭ gĕh đâng yor lah lĕ iơh, bring mô hôm saơ play sam bŭt rŏ, klach ngăn gĕh nau mâp săk, tâm nĕ gĕh bŭk dak.
 • Nhŭp kuh prăk “rdeh dah ma nkra độ”
 • 21/04/2017 10:31
 • Tâm ăp khay lĕ lăn, âk phung ndăm, kon se mhe têh tâm lam bon têh Gia Nghĩa n’hanh n’qual Dak Mil way dŏng “rdeh dah ma nkra độ” gơi tâm rlong (rdeh măy dơi bu nkra độ mô gĕh dah sa ơm), ntaih hô, bư mô đăp mpăn nau rêh.
 • Rgaih ăp ntŭk pit in bơh pĭt trong hăn tâm lam n’gor
 • 07/04/2017 14:56
 • Gơi uĕh ntŭk bơh pĭt trong hăn, nơih dah ntŭk bu nuyh hăn, ăp n’qual, bon têh lĕ kan ndrel ma ăp ntŭk kan gơi rgaih ăp ntŭk pit in bơh pĭt trong hăn tâm ăp trong ta bon têh, trong têh bri dak n’hanh trong têh tâm n’gor.
 • Nkra nau gĕh nau tih in pĭt trong hăn jâng trong têh 14
 • 23/02/2017 10:22
 • Gơi đăp mpăn uĕh lăng trong rdeh hăn ta trong têh 14, rlau 2 khay lĕ lăn Phung kan ksiêm M’bŭch kan mât uănh rdeh hăn – Rdeh rdeng ndu ndơ n’hanh ăp ntŭk kan ba bă, ntŭk kan tâm bon lan lĕ sŏk lơi ntŭk neh, nkra nau gĕh kuh nau tih pĭt in trong hăn.
 • Tâm mông têt nhup kuh prăk 373 bu nuyh bĭt rdeh gĕh nau tih hăn rŏ trong
 • 09/02/2017 13:42
 • Lor ma têt, tâm mông têt n’hanh jêh sa Têt Năm Be 2017, phung kan kảnh sát ksiêm bu nuyh pĭt rdeh hăn rŏ trong tâm lam n’gor lĕ ndâk tâ hăn ksiêm rdeh rdeng bu nuyh, rdeh rdeng âk ir ndu ndơ, ksiêm uănh bu nuyh ngêt ndrănh bĭt rdeh, rdeh nchuăt ngăch gơi trŭnh nô nau way tâm tom rdeh, tâm mpêh rdeh ta 3 trong têh bri dak, 6 trong têh tâm n’gor n’hanh ăp trong leo hăn tâm thôn, ăp xă.
<< <  4  5  6  7  8  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.