Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tix lâul Điêuv Than oz nav txir uô bluô nux ntơưv chos kôngz

18/10/2018 11:14 G10T+7

Shông 2012, uô kangz cxiv tsang chuôz zis, tix lâul Điêuv Than (zus shông 1987), minhx cxưx M’nông nhoz jos Bux S’Rê 1, xar Đăk Ru (Đăk R’lâp) lo pus zơưs phaiz 6 sox angr chos điêux.

Iz făngz tu jông vangx điêux, tix lâul oz nav txir sir por nhiax zuôr cxangz angr uô nox. Txus nuôr, tix lâul chuôz zis stưz muôx li 2 ha angr chos cax phê, phưx txoz, ntông nox txir xưs li bơ, sâux riêng, chôm chôm… cênhz zus yênhx puô tus keiz tso hur vangx chia cxang thu nhâps. Zos uô trơưs khoa hocx cir thuôx hur uô nox uô hâuk mas cxuô zangv ntông chos, tsax zus ntơưv tix lâul chuôz zis por lênhx hluz, phuôv tsangr jông. Txix ntơưm, tix lâul chuôz zis tưz zuôr lo yêz môngl lus, cxiv tsang lo tsêr đangr pho; luz nênhx ziv hnuz ziv truôx haz phuôv tsangr.

Tix lâul Điêuv Than (sangz lâux) cơưv shuv tsưr ziv tsinhz tas ntơưv chor vangx tênhr zuz ntông sâuv thangx tsangv xar Đăk Ru

Zos uô trơưs khoa hocx cir thuôx hur uô nox mas 1.500 tsoz cax phê ntơưv chuôz zis tix lâul Điêuv Than sâu lo fênhx đrăngz 3 tênhr/ha

Tix lâul Điêuv Than tsinhv chos cxuô zangv ntông nox txir xư sli bơ, sâux riêng, chôm chôm, điêux… chia lo sâu ntêr shông

Iz făngz chos kôngz, chuôz zis tix lâul tsinhv zus yênhx puô tus keiz tso hur vangx chia muôs tsuô chor nênhs muôx nhu câux sâuv thangx tsangv

Thix Vơi, tix lâul Điêuv Than tus pux tsinhv txơưx uô pangx ntơưr muôs, sâu cxangz nhiax

Uô lo tar ntơưv zus, tix lâul Điêuv Than tưz zuôr yêz chia lo môngl lus…

A Trư

471
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.