Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tênhr zuz lo huv VnSat chia pangz mangx tror chos cax phê

25/05/2017 09:48 G5T+7

Nhis nuôr, sâuv thangx tsangv xênhr muôx 5 luz vangx tênhr zuz cax phê lo huv Jưx anr VnSAT (Jưx anr hlôngr Kôngz lông truôx đrênhk ntơưv Viêtx Nam zos Ngân hangx kangz ntux pangz) tưz lo Sơv Kôngz lông haz PTJJ khơưs ntơưr côngs nhênhx. Jưx anr nuôr chia muôx txâus nôngz jông chia tror kangz chos ntông cax phê sâuv thangx tsangv xênhr.

Vangx tênhr ntơưv tuv tuôz nênhs nhoz 7, phươngx Nghiar Phur (Gia Nghiar) lo huv tiêu chuânv Jưx anr VnSAT

Mênhx pêv, hênhx Đăk Mil muôx 3 vangx tênhr nhoz xar Đưc Minh; 1 vangx nhoz phươngx Nghiar Phur (thix xar Gia Nghiar) haz 1 vangx tênhr nhoz ntơưv thix trânr Kiênr Đưc (Đăk R’lâp). Tangs nro chor angr 5 luz vangx muôx 19.000 m2, muôx txâus 1 tso ntông chos nôngz haz ntông lu chik, muôx txâus nhu câux tror kangz chos đuô tsuô khangv 800 ha cax phê. Nuôr zos chor vangx tênhr zuz ntông uô lo huv chor tiêu chir trơưs Thông tư xur 18/2012 ntơưv Bôx Kôngz lông haz PTJJ cui đinhs lus cangr uô nox, uô luôv nôngz ntông công nghiêps haz ntông nox txir ntêr nôngz nhôngl. 

Canr bôx cir thuôx Jưx anr VnSAT kra cir thuôx tu zuz tsuô côngs nhênhs cxuô luz vangx tênhr zuz

Bảo Ngọc

1,968
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.