Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Uô trơưs công nghês cao hur chos tu sâux riêng

23/05/2019 14:02 G5T+7

Shông 2014, tix lâul Trânx Đưc Taix nhoz jos 5 xar Quangv Tinr (Đăk R’lâp) chuôz chos sâux riêng sâuv 4 ha angr, iz haz angr sâux riêng kuôl 1 shông.

Vangx sâux riêng tsât lươngs jông đrul oz zangv nôngz RI6 haz Thair (sâux riêng MonThong) shông tiv 4 ntơưv chuôz zis tix lâul Taix

Tix lâul chuôz zis tưz uô trơưs khoa hocx tiên tiênr txix ntu xair nôngz txus đâux tư hês thôngr tsuôk đêx, tsuôk qir haz chos tu trơưs tiêu chuânv VietGAP. Txix ntơư tưz xir por lo tsuô chuôz zis iz chor côngs los đôngs, nhiax nhiên liêus, nôngz nhôngl tu,… Txus shông tiv 4, thâuv sâux riêng chuôz lo sâu, tix lâul chuôz zis đê laiv tsês pangx chia tox tsongs zus ntông, tsês đăngs jul tsuô shông tiv tsiz, ntông txi fênhx đrăngz 20 luz txir, muôx li 50 -60 kg.

Hês thôngr tsuôk đêx xir por lo đhok hur vangx sâux riêng

H' Mai

690
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.