Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tiv phur ntơưv vangx ntông nox txir

18/10/2018 11:03 G10T+7

Zơưv Trânx Văn Khuông nhoz jos Tân Lâps, xar Đăk Gănx (Đăk Mil) zos điênv hinhx uô cinh têr coz ntơưv trang trais chos ntông nox txir.

Sâuv 4 ha angr, zơưv chuôz zis chos 3 ha xoaix haz 1 ha mit Thair xuât khâuv, sâu lo liv 1 tiv nhiax/shông. Nhis nuôr, zơưv tưz chos haz sâu lo ntơưv 27 zangv ntông nox txir tsât lươngs jông xưs li xoaix Đaix Loan laz, mit Thair, thanh long plơưr laz, txir thâur Nưr hoangx, txir thâur xar xis, côc, dưax kêl tâuz, sơ ri… Vangx xoaix muôx 3 zangv: Đaix Loan laz grê 45.000 nhiax/kg; Đaix Loan njuôz grê muôs 35.000 nhiax/kg; xoaix txir mol muôs 20.000 nhiax/kg. Iz făngz chos kôngz, zơưv tsinhv zus tsax haz uô luôv nôngz ntông. Vangx nôngz ntông ntơưv chuôz zis zơưv muôs cxuô zangv ntông nox txir tsât lươngs jông, muôx tuôz nênhs kra tsưr ziv chos, tu haz zuôr sanv phâmv tsuô pux tuz nhuôs hur thangx tsangv…, sâu lo liv 300 chơưx nhiax/shông.

Xoaix Đaix Loan laz uô trơưs tiêu chuânv xuât khâuv, sâu thâuv txir cir nhangr txix 1,4 kg tror sâuv

Zơưv tsinhv chos siv tar ntâu zangv ntông nox txir xưs li thanh long, mit Thair....

Zơưv chuôz zis tsinhv zos qơư muôs cxuô zangv nôngz ntông

Mẫn Doanh

553
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.