Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr jos uô bluô nux coz

25/11/2021 10:11 G11T+7

Shông 2016, zơưv Đậu Quang Hiếu (zus shông1969) lo pêx xinhv njênhk tsang uô Tsưr jos Đầm Giỏ, xar Thuận Hà (Đăk Song). Tix lâul chuôz zis zos nênhs uô nox coz ntơưv trôngx qơư.

Đrul 2,5 ha angr uô nox, zơưv cho 1.500 tsoz cax phê haz yangx 1.000 tsoz phưx txoz. Zos uô trơưs cir thuôx hur tu mas vangx kôngz ntơưv zơưv chuôz zis njuôz jông. Zơưv tưz zov chênhr cxangz năng suât, tsât lươngs kôngz lông bâuv li hlôngr, txuôl njil chor cax phê yaz chia txi ndư đuô. Zơưv chuôz zis tsinhv chok shơư iz cxa ntông nox txir, kôngz lur nôngz nhôngl hur vangx cax phê, phưx txoz chia muôx kôngz sâu cxangz. Zos li, iz shông zơưv chuôz zis sâu lo yangx 250 chơưx nhiax/shông.

Zơưv Hiếu chuôz zis đê cax phê shông 2021, năng suât fênhx đrăngz 3,5 tênhr/ha

Zơưv chuôz zis tsinhv chok cxangz cxuô zangv kôngz lur nôngz nhôngl

Zơưv Hiếu (sangz xik) tsinhv tsinhr mlôngl tinhx hinhx uô nênhx, uô nox ntơưv pêx xinhv; kruôz ntuôl, kruôz hu pêx xinhv uô trơưs cui đinhs ntơưv phap luôx

Trường Thịnh

2,851
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.