Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chos phưx txoz trơưs făngz sinh hocx, an toanx

05/01/2018 08:59 G1T+7

Shông 2013, zơưv Vur Văn Yênr, jos Ta Mung, xar Trươngx Xuân (Đăk Song) chuôz chos phưx txoz trơưs tsưr ziv truênx thôngr cưs nênhs kôngz uô trơưs tsưr ziv thâuv nzur, txix krơưz kror, chos ndix ntông nhôngl, tso qir, chos haz tu… Zos li, tsât lươngx phưx txoz uô kangz sâu tsi lo ntâus grê saz, nôngz phưx txoz muôx ntâu tsât tsi muôx grê tsuô đăngs jul.

Chia cxangz nzir tsât lươngx tsuô sanv phâmv phưx txoz, txus shông 2016, zơưv Yênr uô trơưs cui trinhx sanv xuât trơưs făngz sinh hocx, tsơưs sir zôngv qir mfông haz yuôx hoar hocx, tsi tsuôk yuôx tuô đrox. Uô kangz iz shông phưx txoz hluz jông, iz cxa moz tưz lo phangx tangr haz khu lo. Nhis nuôr, vangx phưx txoz ntơưv zơưv Yênr muôx  500 tsoz, hur ntơư 200 tsoz tưz lo sâu, shông kror đhâu zơưv sâu lo jê 150 chơưx nhiax.

Tsoz phưx txoz tưz tsi zos zangv “kôngz langx tu” tsuô nênhs pâuz uô trơưs khoa hocx cir thuôx xưs li zơưv Yênr

Seiz sâuv blôngx, hur angr hâur pâuk, njil phưx txoz, zơưv Yênr tưz nhangx tâu moz haz sir zôngv zangv yuôx tưs chia khu moz

Zơưv Yênr uô pangs ntiv đêx hur plơưr vangx chia zôngx ziv tsuô tu phưx txoz

Đức Hùng

1,942
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.