Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chos điz chia hur tsêr ar

10/10/2019 10:34 G10T+7

Nhis nuôr, iz cxa tsêr nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xênhr tưz uô tar mô hinhx chos điz chia hur tsêr ar. Điz chia zos iz zangv nôngz điz nox txir tsư kangz, muôx nôngz nhôngl hlu haz phuôv tsangr sei, txix 65 – 90 hnuz nhoz txix nôngz, grê muôs txix 30.000 – 35.000 nhiax/kg.

Chos điz chia hur hês thôngr tsêr ar pangz tir nangs, yangr ntux, chos lo lưv chiv, tangr lo cangz cxuôv hav, chênhr phangx chêr đôs jinh jươngr haz tsi tsuv sir zôngv yuôx por vêv kôngz lông. Hês thôngr tsêr ar muôx thiêt bis njuôl nhiêts đôs, tsuôk nangs yâur, đêx đrul ndok... pangz txu côngs haz chi phir uô los đôngs. Iz shông chos lo 4 chiv đrul kuôl iz chiv 20 hnuz...

​​​​​​

Shơư môngr dưax, qir hưr cơ, xuô blêx... chia uô qơư chos nôngz

​​​​​​​​​

Chos muôx li 2.500 tsoz/1.000 m2, chos oz cangz los sis iz cangz chia sâu lo muôx li 3-4 tênhr txir

​​​​​​

Thâuv điz chia tơưk pangx zuôr thux phânr khov mur los sis sir zôngv phương phap thuv công

Mẫn Doanh

392
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.