Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chos điz nas tsuôs zuôr nôngz, iz shông sâu lu 500 chơưx nhiax

14/11/2019 10:25 G11T+7

Shông 2018, zơưv Vur Văn Banx, jos 6, xar Trươngx Xuân (Đăk Song), cênhz đrul Công ti TNHH Phuôv tsangr kôngz lông Trang Viêtx (Đôngx Nai) chia chos 1,5 ha điz nas tsuôs zuôr nôngz.

Trơưs ntơư, công ti pangz khôngz nôngz haz kra cir thuôx, cui trinhx tu... Uô ntêx chos tsuv leix angr hur si, bul ntâuz ni long lơưr cangz angr chia tsơưs muôx đrox haz thair vangl tsuô điz ndê... Nôngz nhôngl chos iz chiv muôx li 60 hnuz mas lo sâu. Trơưs hơpx đôngx, nôngz điz kruôr txix 900.000 nhiax txus 1 chơưx nhiax/kg, iz shông, yưx chi phir, chuôz zis zơưv sau lus lo yangx 500 chơưx nhiax.

Uô kangz thoz cangz, zơưv Banx bul ni long li chos

Zơưv Banx chuôz zis zus mur chia thux phânr tsuô điz nas tsuôs

Zos tu jông, điz nas tsuôs txi txir truôx, nôngz siz txis

Mai Anh

517
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.