Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chok jâuz kos đơưz Nhật Bản sâu lo nhiax ntâu

06/08/2020 11:13 G8T+7

Puv tâu chok jâuz kos đơưz Nhật Bản zuôr kos lo liv ntâu mas tix lâul Nguyễn Văn Công, jos 9, xar Đăk Buk So (Tuy Đưc) tưz nrar cir thuôx chok haz kêr 8 ha angr ntơưv pêx xinhv trôngx qơư chia chok.

Tix lâul khơưz pangs, đhok hês thôngr tsuôk đêx tsuôk nangs yâur haz chok jâuz kos đơưz zuôr kos muôs. Jâuz kos đơưz Nhật Bản chos lo thơưk shông, iz shông chok lo 3-4 chiv. Zos huv phuôz chuô, đêx angr ntơưv Tuy Đưc, thơưx chiv, fênhx đrăngz 1 ha jâuz kos đơưz lo yangx 50 tênhr kos. Muôs grê 2.500 nhiax/kg kos jâuz, uô kangz yưx chi phir, thơưx chiv tix lâul Công chuôz zis tưz sâu lo yangx 600 chơưx nhiax.

Tix lâul Nguyễn Văn Công tưz chok 8 ha jâuz kos đơưz Nhật Bản chia zuôr kos muôs

Jâuz kos đơưz Nhật Bản thâuv chok ntơưv hênhx Tuy Đưc sâu lo ntâu, tsât lươngs jông

Thơưx chiv jâuz kos đơưz tưz sâu lo yênhx puô chơưx nhiax trâu tix lâul Công chuôz zis

Mai Anh – Ngọc Lê

969
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.