Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Muôx saz ntơưv ntông txir cuô muôl lôngx Hưng Yên nhoz Thuâns Hanhs

06/06/2019 10:07 G6T+7

Shông 2016, chuôz zis tix lâul Nguênr Đinhx Năp, jos Thuâns Nghiar, xar Thuâns Hanhs (Đăk Song) chos yangx 600 tsoz txir cuô muôl lôngx Hưng Yên sâuv thangx angr đangr 1,6 ha ntơưv chuôz zis.

Zos tu huv trơưs cui trinhx cir thuôx, txus nuôr vangx txir cuô muôl tưz lo đê txir. Đrul đêx angr, phuôz chuô huv, txir cuô muôl lôngx Hưng Yên hluz jông haz txi ntâu txir. Tix lâul Năp njênhk, hur chiv sâu shông nuôr, vangx txir cuô muôl ntơưv chuôz zis zuôr sâu lo muôx li 20 tênhr/ha.

​​​​​​

Vangx txir cuô muôl lôngx Hưng Yên ntơưv chuôz zis tix lâul Nguênr Đinhx Năp tangz tov hluz jông

​​​​​​​

Chia ntông txi txir huv six, tix lâul Năp tưz txar tơưr iz puôl ndil điêux tiêt jinh jươngr tsuô ntông

​​​​​​

Thâuv txir cuô muôl txi txir, tix lâul Năp đê iz cxa txir mol tsuôs tsês chor txir muôx tsât lươngs

Đỗ Công-Quang Vũ

1,220
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.