Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tuv hơps tac chos bơ an toanx nhoz Đăk Mil

21/11/2019 15:24 G11T+7

Txix shông 2018, iz cxa chuôz zis nhoz chor xar Đưc Manhs, Đăk Săk haz Thuâns An (Đăk Mil) tưz cxiv tsang Tuv hơps tac chos bơ an toanx.

Chor thanhx viên tsinhr siz njiz siz kra tsưr ziv hur chos bơ, txix chor ntu xair hnôngz, tu, mfông qir, lu njil môngl txus tsưr ziv phangx tangr cangz moz. Nhis hnuôr, tangs nro tuv muôx 10 tsêr đrul yangx 40 ha; sanv lươngs bơ shông 2019 lo muôx 300 tênhr, chor bơ booth lo jê 100 tênhr. Chor chuôz zis tsuv tuôn thuv chor cui tăc lus sir zôngv qir mfông, yuôx por vêv kôngz lông chia muôx sanv phâmv an toanx, tsât lươngs jông…

Mô hinhx chos bơ VietGAP ntơưv tuv tsinhr lo ntâu lênhx nênhs tuôx ndil, cơưv shuv tsưr ziv

Shông 2019, vangx bơ booth ntơưv tix lâul Phams Vinhr San, nhoz jos Hoax Phong, xar Đăk Săk sâu lo 40 tênhr txir

Uô kangz yưx chi phir, iz shông, iz chuôz zis sâu lus muôx jê 100 chơưx nhiax

Txir bơ ntơưv tuv hơpx tac lo huv VietGAP, muôx tem nrar hâur pâuk

Mai Anh

459
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.