Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thuận An tox tsongs tror kangz chok cax phê

07/07/2021 15:29 G7T+7

Xar Thuận An (Ðăk Mil) muôx yangx 4.370 ha cax phê, hur ntơư ntâu chor tưz lâul đhâu, txi tsi ndư. Viv li, ntâu shông jê nuôr, pêx xinhv tưz zov chênhr, cxiz chênhr chok đuô chor vangx cax phê.

Nhis nuôr, tangs nro chor angr chok cax phê ntơưv xar Thuận An lo yangx 1.000 ha, yangx cêr hoaix 148 ha (ntu 2015 - 2020). Txix shông 2021 - 2025, Thuận An txuôl nzir chok hlôngr 835 ha cax phê lâul đhâu, hur ntơư tox tsongs ntâu chor angr tror chok đuô ntơưv chor jos muôx tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs. Tror chok đuô cax phê uô muôx điêux ciêns zôngx ziv chia trôngx qơư uô jông tair cơ câur nganhx Kôngz lông, iz trux uô trơưs công nghês cao hur uô nox, pangz ntâu tsêr pêx xinhv sâu lo kôngz ntâu, tsât lươngs sanv phâmv. 

Hur ntu 2015-2020, xar Thuận An chok tair canh lo yangx 1.000 ha sâuv tangs nro yangx 4.370 ha cax phê

Tsôngv box M’nông nhoz jos Bu Đăk, xar Thuận An (Đăk Mil) tưx tênhr zus cax phê chok tair canh hur cheix ntux nangs shông 2021

Zangv cax phê mangz huv phuôz chuô, đêx angr lo trôngx qơư khuênr khich chok

Y Sơn

1,879
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.