Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu lo yangx 50 chơưx nhiax/hli ntơưv nghêx puôs kei

02/08/2018 10:35 G8T+7

Shông 2000, tix lâul Đaox Văn Minh chuôz zis nhoz Thair Nguên tuôx nhoz ntơưv jos 4, xar Quangv Tinr (Đăk R’lâp).

Keiz lai ndơưk tav nav txir lo tix lâul Minh tu, tsês uô nôngz chia zuôr kei

Uô kangz 4 shông chos điêux, cax phê, phưx txoz… sâuv thangx angr yangx 1 ha, tix lâul chuôz zis tưz xir por lo mir njir pênhr chia zus keiz. Ntơưv pâuz haz tsưr ziv zus keiz truênx thôngr ntơưv chuôz zis, tix lâul Minh tưz nhân nôngz keiz nav txir, cxiv tsang kror txul puôs kei chia muôx nôngz nhuôs keiz tsuô thix trươngx. Đrul phương phap puyôs kei huv, tsât lươngs nôngz keiz jông mas lo ntâu lênhx nênhs tuôx zuôr haz cuôs pangz puôs kei. Nhis nuôr, tix lâul tangr tưs tưz muôx 1.000 tus keiz nav txir haz cênhz côngv yangx 30 trang traix zus keiz grax… Nhis nuôr đrul grê 13.000 nhiax/tus keiz iz hnuz shông, yưx chi phir, tix lâul chuôz zi ssâu lo yangx 50 chơưx nhiax/hli.

Pêx xinhv sâuv thangx tsangv tuôx xair zuôr nôngz keiz ntơưv tix laaul Minh tsêr

Mẫn Doanh

665
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.