Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu lo nhiax truôx zos chos cax phê haz bơ

07/06/2018 09:25 G6T+7

Shông 2006, tix lâul K’Long, minhx cxưx Mas nhoz jos Bu S’rê B, xar Đăk Som (Đăk Glong) chuôz zov chênhr chos ntông chia phuôv tsangr cinh têr.

Txus nuôr, tix lâul chuôz zis muôx 3 ha cax phê, 50 tsoz bơ. Zos gruôl, sir jul haz uô trơưs khoa hocx cir thuôx lus uô nox mas vangx ntông ntơưv tix lâul chuôz zis tưz phuôv tsangr jông. Iz shông uô kangz yưx chi phir, tix lâul chuôz zis sâu lo 200 chơưx nhiax.

Zos tu trơưs cir thuôx mas vangx bơ ntơưv tix lâul chuôz zis njuôz jông, sâu lo fênhx đrăngz 30kg txir/tsoz

Tix lâul K’Long chênhr phangx nyuô chor njuôl tsi zov chênhr chia đamv bov txâus tsât jinh jươngr zus ntông haz txir

Tix lâul K’Long tsinhv môngl ndil seiz, cơưv shuv tsưr ziv iz cxa vangx kôngz sâu lo ntâu sâuv thangx tsang chia txus nuôr phuôv tsangr ntâu zangv kôngz đuô

Minh Huyền

413
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.